Home / Actual / Primăria Municipiului Săcele scoate la concurs jobul de Arhivar – compartimentul ArhivĂ

Primăria Municipiului Săcele scoate la concurs jobul de Arhivar – compartimentul ArhivĂ

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante de

Arhivar – la Compartimentul Arhiva

 1.Condiţii generale de participare:

 1.  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2.  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3.  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 2.Condiţii specifice :

a. studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

b. vechime în munca minim 3 ani;

 3.Examenul/Concursul constă în următoarele etape:

a. selecţia dosarelor

b. proba scrisa se va sustine in data de 26.10.2020 ora 10.00 la sediul Primăriai Municipiului Săcele ,

c. interviul se va susţine în data de 28.10.2020 la ora 12:00  la  sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar plic care va conţine următoarele documente:

 1.  cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3.  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4.  carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5.  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6.  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 9. În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 10. Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 11. Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

NOTĂ: Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate .
Relaţii suplimentare  privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la  avizierul instituţiei şi  de pe  site-ul Primăriei Municipiului Săcele (condiţiile de participare şi bibliografia se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Sacele : [email protected]

Bibliografie

Constitutia Romaniei;

LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificarile si completarile ulterioare;

LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivele Naţionale, cu modificarile si completarile ulterioare;

ORDINUL nr. 137 din 27 septembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996;

5.LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (**republicată**) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicată, actualizată) – Codul muncii;

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu modificarile  si completarile ulterioare.

Formular de înscriere: Descarcă

Formular G.D.P.R.: Descarcă

Opis documente: Descarcă

Declarație pe propria răspundere: Descarcă

Un consilier local săcelean a câștigat procesul cu Primăria Municipiului Săcele. Și nu este singurul!

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia