Home / Actual / Primăria Municipiului Săcele angajează Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Comp. Implementare Proiecte cu Fonduri Externe Nerambursabile

Primăria Municipiului Săcele angajează Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Comp. Implementare Proiecte cu Fonduri Externe Nerambursabile

Primaria Municipiului Sacele angajează Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Comp. Implementare Proiecte cu Fonduri Externe Nerambursabile – ID.549397

Data de publicare a anunțului: 30.01.2024

Funcțiile publice scoase la concurs:

– Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Comp. Implementare Proiecte cu Fonduri Externe Nerambursabile- ID.549397

Data, ora și locul desfășurării probei scrise 05.03.2024 10:00, primaria municipiului sacele

Perioada de depunere a dosarelor 30.01.2024 – 19.02.2024;

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Condiții de participare

Condiții specifice pentru ocuparea postului

Pentru Inspector – 549397 – Clasa I, Grad superior, COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE CU

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Domeniu de studiu: Ştiinţe inginereşti (Domeniul fundamental), Inginerie electrică, electronică şi

telecomunicaţii (Ramura de știință), Inginerie electrică (Domeniul de licență), Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management (Ramura de știință), Inginerie mecanică (Domeniul de licență), Ştiinţe economice (Ramura de știință), Ştiinţe juridice (Ramura de știință)

Vechime minimă în specialitatea studiilor 7 ani;

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT  DE INSPECTOR, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN CADRUL COMP. IMPLEMENTARE PROIECTE CU FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

 1. Constituția României republicată Cu tematica  Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale a cetatenilor,

                – Titlul III – Autorităţile publice,

 1. Partea I , partea a II-a Titlul I şi titlul II, partea a IV-a, titlul I si partea VI-a, titlul I si titlul II din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 Cu tematica :  conform  Partii  I , partea a II-a Titlul I şi titlul II, partea a IV-a, titlul I     si partea  VI-a, titlul I si titlul II din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare

-Cu tematica: conform Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     -Cu tematica: conform Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de     tratament între    femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările    ulterioare

 1. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cu tematica: conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare
 1. Hotărârea nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,  cu modificarile si completarile ulterioare:

–  Cu tematica: conform Hotărârii nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții  finanțate  din  fonduri  publice,  cu modificarile  si  completarile ulterioare

 1. Ordonanța de urgență nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, modificările și completările ulterioare;

  – Cu tematica:  conform Ordonanței  de urgență nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, modificările și completările ulterioare

 1. Hotărârea nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, modificările și completările ulterioare;

-Cu tematica:  conform Hotărârii nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, modificările și completările ulterioare.

 1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Capitolul III, Secțiunea a 3-a Prevederi referitoare la investiții publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Cu tematica: conform  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Capitolul III, Secțiunea a 3-a Prevederi referitoare la investiții publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
 1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare
 • Cu tematica: conform  Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare

Dosarul de concurs contine, in mod obligatoriu:

 1. a)formularul de înscriere prevăzut la  137 lit. b) din Anexa nr.10 la OUG nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulteriaore prin raportare la art.VII din OUG nr.121/2023:
 2. b)copia cărții de identitate;
 3. c)copia actului doveditor emis de autoritățile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naștere;
 4. d)copia carnetului de muncă și/sau a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deținut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;
 5. e)copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări sau deținerea unor competențe specifice, după caz;
 6. f)copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecție de către medicul de familie al candidatului, și a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, valabil potrivit prevederilor legale:
 7. g)cazierul judiciar;
 8. h)declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică;
 9. i)declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.
 10. Declarația G.D.P.R.
 11. OPIS

Pentru funcțiile publice de conducere, dosarul de concurs include și copia diplomei de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau a diplomei echivalente conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare

Documentul prevăzut la alin. (2) lit. g) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilității și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfășurării etapei de selecție, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcția publică. În situația în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.

Conform dispozitiilor art.VII alin.(15) din OUG nr.121/2023 coroborate cu cele ale art.38 alin.(7) din Anexa 10 la OUG nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, modelul orientativ al adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata care atesta vechimea in munca  si in specialitatea studiilor este prevazut la art.137 lit e )  din Anexa  10 la OUG nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art.VII alin.(17) din OUG nr.121/2023, dosarul de concurs se poate depune personal de catre candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite in format electronic, la adresa  de e-mail indicata de  autoritatea sau institutia publica in anuntul de concurs. Dosarelor de concurs transmise de candidati la adresa de e-mail indicata de autoritatea sau institutia publica in anuntul de  concurs dupa terminarea programului de lucru al autoritatilor sau institutiei publice, dar  in perioada  de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie numar de inregistrare in ziua lucratoare urmatoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus in termen.

Documentele care constituie dosarul de concurs se depun in copie, cu obligatia candidatului de aprezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente,pentru certificare pentru  conformitate cu originalul, pana cel tarziu la data desfasurarii probei interviului, sub  sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire in functia publica in cazul promovarii concursului.

Persoane de contact:

Posedaru, Monica, Referent, 0786115503, [email protected]

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia