Home / Actual / Post vacant de muncitor de întreţinere la Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan din Săcele

Post vacant de muncitor de întreţinere la Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan din Săcele

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan din Săcele organizează concurs în vederea angajării pentru ocuparea postului vacant de muncitor de întreţinere pe perioadă determinată.

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Are cetăţenia romana, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spaţiului Economic european si domiciliul în România;
cunoaste limba romană şi limba maghiară scris si vorbit
Are vârsta minimă de 18 ani reglementata de prevederile legale;
Are capacitate deplină de exerciţiu;
Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
Indeplineste condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
Nu a fost condamnată definitiv pentru savarsirea unei infracţiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savarsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

LICEUL TEORETIC “ZAJZONI RAB ISTVAN”

Conditii de studii specifice prevăzute în fisa postului, aferente postului de muncitor întreţinere :

Condiţii minime de studii: 8 clase/10 clase

Cunostinte si abilitati practice în domeniile: instalaţii termice si sanitare, tâmplărie si electricitate.

– Experienţă anterioară în posture similar constituie avantaj.

Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevazute de art. 6 din Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, respectiv:

a)Cererea de lnscriere la concurs adresată directorului scolii;

b)Copie act identitate;

c)Actele care atestă pregătirea si experienţa profesională, nivelul studiilor, efectuarea unor specializări si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d)Adeverinţa medicală care să ateste starea de siinatate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

e)Copia carnetului de muncă sau adeverinţa din programul REVISAL care să ateste vechimea in muncă, în meserie i/sau în specialitatea studiilor, după caz sau cuponul de pensie în cazul pensionarilor.

f)Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

CONDIŢII DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

– depunerea dosarelor se va face de luni până vineri între orele 9 00 -15 00 pana la data de 31 octombrie 2016 la sediul Liceului Teoretic “Zajzoni Rab Istvan”,
B-dul Brasovului nr. 107

– interviul se va desfasura în data de 02 noiembrie 2016 ora 11:00 la sediul Liceului Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply