Home / Administratie / Locuri de munca în Sacele

Locuri de munca în Sacele

În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Săcele, cu sediul în Judeţul Braşov, Municipiul Săcele, Str. Piaţa Libertăţii, nr. 17, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante,  după cum urmează:

1. INSPECTOR, cl.I, grad profesional superior din cadrul Biroului Investiții, Implementare Derulare Proiecte din Fonduri Internaționale

a)Condiții generale de participare:

-candidații trebuie sa îndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b)  Conditii specifice :

-studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă  în  construcții  sau echivalentă;

– atestat de manager de proiect;

– vechime în specialitatea studiilor – 9 ani;

– cunoștințe operare pe calculator, nivel mediu;

– cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu;

 Bibliografie:

 1.Legea nr. 215/2001 republicata a administratiei publice locale, publicata in monitorul oficial al Romaniei, partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

 2.Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;

 3.Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicat în  Monitorul Oficial nr. 525 din 2 august 2007;

 4.OUG nr.34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

5.Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;

 6. Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare;

2. INSPECTORcl.I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonanțare CFP

a)    Conditii generale de participare:

– candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b)  Condiții specifice :

– studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată economice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;

– vechime în specialitatea studiilor –  5 ani;

– cunoștințe operare pe calculator, nivel mediu;

 Bibliografie:

3. CONSILIER, cl.I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Fond Funciar Registru Agricol, Cadastru:

a)Conditii generale de participare:

– candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)Conditii specifice :

–  studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, specializarea in geodezie,  topografie sau masuratori terestre si cadastru, respectiv studii superioare de lungă durata,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime in specialitatea studiilor –  1 an;

– cunostinte operare pe calculator, nivel mediu;

 Bibliografie:

 1. Legea 18/1991- Legea fondului funciar, republicată;

2. Legea 169/1997- pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

3. Legea 1/2000- pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997;

4. Legea 247/2005- privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;

5. HG 890/ 2005 -pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor;

6. Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare republicată;

7. Ordin nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general;

8. Ordinul nr. 634/2006 – pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară;

9. Ordinul 108/29.03.2010 – privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare și recepție a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei și al cartografiei;

10. Legea nr.215/2001 -Legea administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

11. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită a funcționarilor publici republicată;

12. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată;

 Bibliografia a fost realizată având la bază condițtiile specifice și atribuțiile funcției, asa cum au fost specificate și în fișa postului nr. 7, întocmită în data de 20.04.2013 și aprobată de Primar.

4. INSPECTOR, cl.I, grad profesional  principal, din cadrul Biroului Urbanism, Patrimoniu

a)Conditii generale de participare:

– candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b)Conditii specifice :

– studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, specializarea constructii, construcții civile și industriale, respectiv studii superioare de lungă durata,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;

– vechime în specialitatea studiilor –  5 ani;

– cunoștințe operare pe calculator, nivel mediu;

 Bibliografie:

 1. Legea   nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 2.Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

 3. Legea  nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare,

 HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;

4.Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

5. HOTĂRÂRE   Nr. 273 din 14 iunie 1994  privind  aprobarea  Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

 6.LEGEA nr. 7 din 13 martie 1996  cadastrului şi a publicităţii imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 7. HOTĂRÂRE nr. 19 din 15 ianuarie 2014 privind modificarea şi completarea <LLNK 12006  1739 20 301   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

8.  Legea nr.215/2001 privind  Administrația Publică Locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

9. Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

10. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare.

  Concursul  constă în următoarele etape:

1. selecția dosarelor;

2. proba scrisă se va susține în data de 23.07.2014 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

3. interviul se va susține în data de 25.07.2014 ora 14:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunțului,  la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply