Home / Actual / Job-uri la Săcele: Concurs funcții contractuale Serviciul Administrativ Centrul de Zi pentru Copii aflaţi în situații de risc

Job-uri la Săcele: Concurs funcții contractuale Serviciul Administrativ Centrul de Zi pentru Copii aflaţi în situații de risc

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcţiilor contractuale de execuţie vacante la:

SERVICIUL ADMINISTRATIV din cadrul aparatului de specialitate al primarului:
Inspector tr. IA– 1 post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.

b) Condiţii specifice :
– studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat
– abilităţi de comunicare;

Bibliografie:
1. Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare
– Cap. I – Contractul individual de muncă
– Cap.ÎI – Executarea contractului individual de muncă
– Cap.III – Modificarea contractului individual de muncă
– Cap. IV- Răspunderea disciplinară

2. Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicata, modificările şi completările ulterioare;
3. Codul de conduită al pesonalului contractual din instituţiile publice-Legea nr.477/2004;
4. Legea nr.51/2006(*republicată*)serviciilor comunitare de utilităţi publice;
5. Legea nr.319/14 iulie 2006 a securității și sănătății în muncă;

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII ALFATI ÎN SITUAȚII DE RISC din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

Administrator – 1 post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.

b) Condiţii specifice :
– studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat
– abilităţi de comunicare;

Bibliografie:
1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor,constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu modificările ulterioare.
4. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
5. Legea nr.319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Examenul/Concursul constă în următoarele etape:
– selecţia dosarelor;
– proba scrisă se va susţine în data 15.12.2016 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
– interviul se va susţine în data de 19.12.2015 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
– copia actului de identitate sau orice alt act care atestă identitatea, porivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
– copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau specialitatea studiilor;
– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţă trebuie să conţină în clar, numărul, dată, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii.
-curriculum vitae.

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate.

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.
Relaţii suplimentare cu privire la bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply