Home / Actual / Job de referent Serviciul Impozite și Taxe Locale, scos la concurs de Primăria Săcele

Job de referent Serviciul Impozite și Taxe Locale, scos la concurs de Primăria Săcele

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei  publice de executie astfel:

 1. Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Impozite si Taxe Locale
 2. a) Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completarile ulterioare
 3. b)  Conditii specifice :

         –  studii  liceale, respectiv studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

         –  vechime in specialitatea studiilor – minimum 7 ani;

Atributiile  prevazute in fisa postului sunt urmatoarele

 • Emite chitanţe şi încaseza numerar sau prin card  impozitele şi taxele de la persoane fizice şi juridice, a chiriilor, redeventelor precum si a altor venituri ale bug. Local
 • Raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari prin casierie.
 • Intocmeste corect si la zi chitantele pentru sumele incasate conform legislatiei in viguare
 • Operare calculator
 • Intocmirea borderoului desfăşurător al încasărilor zilnice
 • Intocmirea centralizator încasări la persoane fizice/juridice
 • Verifica şi confirma incasarile din impozite şi taxe
 • Conduce evidenta intrarilor si iesirilor de numerar, stabileste soldul de casa zilnic, confrunta soldul zilnic din jurnalul de casa cu cel faptic existent în casierie;
 • Raspunde de integritatea numerarului chitantierelor si a altor documente cu regim special
 • Raspunde de depunerea integrala a numerarului incasat in fiecare zi la caseia Primariei mun. Sacele
 • Preluarea declaraţiilor de impunere
 • Verificarea declaraţiilor de impunere si a documentelor anexate
 • Intocmirea referatelor de specialitate
 • Operarea pe suport informatic a datelor si raspunde de oportunitatea, incadrarea in timp si legalitatea acestora;
 • Verificarea debitelor, scaderilor, accesoriilor, amenziilor
 • Intocmirea referatelor cu propuneri;
 • Insusirea permanenta a legislatiei aparute specifice
 • Intocmeste si raspunde de corespondenta primita, de adresele de raspuns conform legislatiei in viguare;
 • Coopereaza cu biroul de urmarire si executare silita precum si cu alte servicii din cadrul Primariei mun. Sacele in vederea recupererii debitelor restante;
 • Analizeaza aspectele si fenomenele rezultate din aplicarea legislatiei fiscale si informeaza operativ conducerea asupra problemei deosebite constatate, luand sau propunand masurile care se impun;
 • Intocmirea plicurilor si confirmarilor de primire;
 • Verifica periodic baza de date în vederea depistării unor probleme şi impune măsuri pentru remedierea situaţiei
 • Analizeaza si prezinta organelor competente informari sau propuneri in legatura cu acordarea de amanari, esalonari, reduceri, scutiri si restituiri de impozite si taxe, precum si majorari de intarziere;
 • Verifica persoanele fizice din punct de vedere al incadrarii in perioadele de scutire, conform prevederilor actului normativ in baza caruia au fost aprobate;
 • Analizeaza cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscala pentru persoane fizice
 • Participa la activitatiile de închidere/deschidere an fiscal
 • Acordarea de explicaţii contribuabililor persoane fizice privind modul de impunere
 • Deplasări pe teren pentru realizarea veniturilor bugetului local
 • Participa si realizeaza inventarierea masei impozabile
 • Trimestrial prezinta rapoarte conducerii primariei mun. Sacele;
 • Urmareste respectarea si aplicarea Hotararilor Consiliului Local si a tuturor actelor normative care reglementeaza veniturile bugetului local.
 • Pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate si raspunde pentru legalitatea actiunilor intreprinse
 • Răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate în documentele intocmite
 • Raspunde de bunurile aflate in gestiunea sa
 • Arhiveaza si raspunde de pastrarea dosarelor fiscale si celorlalte documente referitoare la depunerea si incasarea debitelor
 • Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară si a politicii privind securitatea fizica;
 • Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;
 • Nu paraseste locul de munca fara sa anunte seful ierarhic superior
 • Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului;

Concursul consta in urmatoarele etape:

       –  selectia dosarelor

       – proba scrisa se va sustine in data de 22.04.2021 ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele, Str.Piata Libertatii nr.17,

       – interviul se va sustine in data de 26.04.2021 ora 12.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele Str.Piata Libertatii nr.17

      Durata timpului de munca este normal, respectiv 8 ore/ 40 ore pe sapatamana

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49, lit. a) – j) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 19.03.2021-07.04.2021 inclusiv,  la  sediul Primariei Municipiului Sacele, din Str.Piata Libertatii nr.17 la  secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:
a) formularul de înscriere – tip;
b) curriculum vitae,  modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d)  copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
NOTĂ: Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate .
Relaţii suplimentare  privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la  avizierul instituţiei şi  de pe  site-ul Primăriei Municipiului Săcele (condiţiile de participare şi bibliografia se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Sacele : [email protected]

Bibliografie concurs;

Declarația GDPR;

Opis documente de concurs;

(VIDEO) Ciprian Sterpu, presedintele PNL Săcele: ”Avem altceva de făcut, înainte de a ne gândi la o majorare de taxe și impozite locale”

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia