Home / Actual / De luna aceasta ședințele Consiliului Local Săcele se vor organiza din nou fizic. Iată ordinea de zi!

De luna aceasta ședințele Consiliului Local Săcele se vor organiza din nou fizic. Iată ordinea de zi!

Ședinţa ordinară a Consiliului Local al Muncipiului Săcele va avea loc în ziua de 24.03.2022 la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17, orele  15,00, în sala de şedinţe, cu următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 27 ianuarie 2022
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele pentru anul şcolar 2021-2022, semestrul II
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 2022 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Săcele prin concesiune nr. 92/08.12.2014, aprobarea încheierii unui Act Adițional în acest sens, precum și aprobarea tarifului distinct pentru gestionarea deșeurilor municipale
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sumei de 5.000 lei din bugetul local al Municipiului Săcele cu destinaţia ,,ajutor de urgenţă“ domnului domnului Stanciu Ion,  cu domiciliul în Municipiul Săcele, Str. G-ral Ion Dragalina   68
 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa la H.C.L. nr. 69/24.02.2022 pentru aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi  valorificării, unui autovehicul aflat  în domeniul privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei Municipiului Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 3 al H.C.L. nr. 25/28.01.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire locuință, anexe și împrejmuire“,  strada  C.  Brătianu  nr. 18,  Municipiul Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind casarea a nouă refugii stații călători și actualizarea Anexei 4.1.1 prevăzută în  Contractul de delegare Nr. 2/27.07.2021 a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, prin atribuire directă către operatorul regional de transport Servicii Săcelene S.R.L, aprobat prin H.C.L.  181/ 29.07.2021
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al Municipiului Sacele către operatorul regional COMPANIA APA BRAȘOV S.A. și însușirea Hotărârii nr. 1/2008 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului De Fezabilitate pentru Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020*, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a părții cotei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului și acordarea mandatului special reprezentantului UAT Săcele pentru aprobarea strategiei de tarifare și încheierea Actului Adițional la Contractul de Delegare
 1. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din C.L nr. 100/28.04.2021 privind aprobarea zonării Municipiului Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, obligate la muncă în folosul comunităţii, precum şi pentru persoanele condamnate la executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate, pentru anul 2022
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate cuprinzând solicitanții îndreptațiți să primească o locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia de atribuire a spațiilor de locuit ce se află în patrimoniul Municipiului Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a cantității de 15  mst  lemn  de foc, specia  fag  și  diverse tari, către  Parohia Ortodoxă Turcheș II
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantitati de 15 mc  lemn rotund rășinoase pentru industrializare,  cu diametrul la capătul subțire >= 24 cm, domnului  Costache  Vasile, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Str. Morii  51
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantitati de 15 mc  lemn rotund rășinoase pentru industrializare, cu diametrul la capătul subțire >= 24 cm, domnului  Stanciu Ion, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Str. G-ral Ion Dragalina  68
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele al imobilelor construcții identificate sub  C2, C3 și C5 înscrise  în CF nr. 117120 Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în CF nr. 151857 Brașov
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenului înscris în CF nr. 105287 Săcele, în suprafață de 450 mp,cu terenul înscris  în CF nr.118451 Săcele, în suprafață de 77 mp, ambele situate în Municipiul Săcele, B-dul Brașovului nr. 147 , jud. Brașov

 

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr.110828 Săcele în suprafață de 151 mp
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 108858 Săcele, nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, în suprafață de 155 mp, situat în Municipiul Săcele, str.Viitorului nr. 28 A
 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară a imobilul înscris în CF nr. 103299-C1-U10 Săcele, nr. cad 1165/19, situat în Municipiul Săcele, str. Avram Iancu nr. 47, ap. 20
 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în CF nr. 107054 Săcele, nr. top 7010/3/3,  în suprafață de 1000 mp  și  pentru imobilul înscris în CF nr. 107055 Săcele, nr.top 7010/3/4, în suprafață de 3004 mp
 1. Proiect de hotărâre aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 101738 Săcele, nr. cadastral 101738 proprietatea publică a Municipiului Săcele
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 101491 Săcele, nr. cadastral 101491 proprietatea privată a  Municipiului Săcele
 3. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.04.2022-30.06.2022
 4. Diverse.
 • Raportul de activitate al Primarului Municipiului Săcele pe anul 2021;
 • Informare – prezentare stadiu de implementare proiect ,,Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini ˮ, Cod proiect 142450.

Viceprimarul Géczi Gellért, sub lupa legalității în problema câinilor fără stăpân: ”Povestea este și despre fals în declarații și conflict de interese cel puțin. Posibil și despre incompatibilitate” (partea a II-a)

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia