Home / Actual / Spitalul Municipal Săcele angajează fără concurs pe 3 posturi vacante

Spitalul Municipal Săcele angajează fără concurs pe 3 posturi vacante

ANUNŢ ANGAJARE PERSONAL privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din cadrul Spitalul Municipal Sacele, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

Spitalul Municipal Sacele, cu sediul în Municipiul Sacele, str. Oituz, nr. 54, judeţul Braşov, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, din 26.05.2020, angajează pe perioadă determinate de până la 30 zile după terminarea stării de alertă, fără concurs următoarele categorii de personal contractual

1.1 post de medic specialist— specialitatea medicină de familie cu competenta medicina de urgenta — Camera de Garda Adulţi

2.1 post de medic specialist— specialitatea anatomie patologica —Serviciul Anatomie Patologica

3.1 post de medic specialist— specialitatea medicina de laborator—Laboratorul de Analize Medicale

 1. Condiţii generale de participare:
 2. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 3. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 4. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 7. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 8. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 9. Condiţii specifice de participare:

La concurs pot participa medici specialişti confirmaţi în specialitatea postului.

 1. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
 2. a) cerere de angajare adresată conducătorului instituţiei publice din care sa reiasă postul pentru care doreşte angajare;
 3. b) copie xerox de pe diploma de licenţă de medic;
 4. c) copie a certificatului de medic specialist în specialitatea postului;
 5. d) copia certificatului de membru ai organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 6. e) dovada/înscrisul din care să rezulte ca nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art.455 a!in.(1) lit.e din Legea nr.95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 8. g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pe care doreşte să se angajeze;
 9. h) copia carnetului de muncă şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
 10. i) aviz psihologic
 11. j) copie carte de identitate in termen de valabilitate
 12. k) curriculum vitae format EUROPASS;
 13. l) declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu;
 14. m) declaraţie privind consinţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
 15. n) certificat de integritate comportamentala(Se obţine de la Inspectoratul de Politie)

Dosarele se depun in data 17.11.2021 in intervalul orar 10.00-15.00 la sediul Spitalului Municipal Sacele, Serviciul Resurse Umane din strada George Moroianu nr.17, Sacele, telefon de contact: 0724078538.

Selecţia dosarelor se va desfăşura în data de 17.11.2021 la sediul Spitalului Municipal Sacele. Afişarea rezultatelor 17.11.2021.

In situaţia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecţia dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, se va stabili data pentru proba de interviu.

In situaţia in care in urma selecţiei ramane un singur candidat pe post, acesta va fi declarat admis fara a mai fi organizata proba interviu.

Toate detalii AICI!

Firmă din Săcele angajează 10 muncitori confecționeri îmbrăcăminte. Iată detaliile!

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia