Home / Actual / Vrei să conduci noua Servicii Săcelene SRL? Iată condiţiile de concurs şi profilul candidatului

Vrei să conduci noua Servicii Săcelene SRL? Iată condiţiile de concurs şi profilul candidatului

Consiliul Local al Municipiului Săcele anunţă intenţia de recrutare conform H.G. nr.364/1999, pentru poziţia de ADMINISTRATOR al  Societății Comerciale SERVICII SĂCELENE S.R.L.

1.Condiţii generale şi specifice:

 1.1. Condiţii generale:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, înselaciune, delapidare, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi spălărea  banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere  a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările  ulterioare, pentru infraciţunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.

Profilul candidatului:

 • Studii universitare de lungă durată, cu specializarea administraţie publică/juridic/tehnic/economic, studiile postuniversitare constituie un avantaj ;
 • Experienţă de minim 5 ani in activitatea de management a regiilor autonome, sau a  unor societăţi comerciale private sau publice (cu cel puţin 10 salariaţi în subordine);
 • Abilităţi de management ;
 • Bune competenţe interpersonale (abilităţi) de comunicare, negociere, lucru în echipă ;
 • Cunoaşterea legislaţiei societăţilor comerciale şi a O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
 • Experienţă în elaborarea /implementarea de strategii de dezvoltare.
 • (avantaj) cunoaşterea unei limbi de circulație internaţională ;
 • (avantaj) cunoştinţe de afaceri/legislative specifice domeniului de activitate al societăţii comerciale ;
 • Cunoştinţe legislative şi practice privind achiziţiile publice;

Criterii de selecţie:

 • Cunoştinţe de afaceri specifice obiectului de activitate al societăţii comerciale ;
 • Elaborarea unor propuneri de strategii pe termen mediu de dezvoltare a societăţii comerciale;
 • Pregătire de specialitate şi experienţă acumulată în activitatea de conducere;

Abilităţi manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii:

 1. capacitate de analiză si sinteză;
 2. abilităţi de comunicare ;
 3. orientarea către rezultate ;
 4. capacitate de luare a deciziei ;
 5. rezultate confirmate în companiile angajatoare.

Constituie un avantaj:

 • Experienţa în companii similare/ autorităţi ale statului;
 • Cunoştinţe despre strategii de afaceri;
 • Calitate de membru în alte consilii de administraţie/ manager al unor organizaţii din domeniul de activitate al societăţii comerciale sau domeniu similar.
 • Cunoştinţe despre transportul public local de persoane , cunostinţe tehnice privind lucrări constructii de drumuri,canalizări pluviale, terasamente,  etc);
 • Cunoştinţe ofertare, pentru execuţia lucrărilor de construcţii.

DOCUMENTE NECESARE ȘI OBLIGATORII  PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII :

 1. C.V. în format Europass ;
 2. Scrisoare de intenţie ;
 3. Scrisoare de recomandare, de la ultimul loc de muncă ;
 4. să nu fi suferit condamnări penale definitive care le fac incompatibile conform art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicată, fapt dovedit prin certificat de cazier judiciar;
 5. Cazier fiscal ;
 6. Acte de studii ;
 7. Act de identitate ;
 8. Carnet de muncă/documente doveditoare ale activităţii-adeverinţe care atestă vechimea şi specialitatea studiilor ;
 9. Dovada numirii în calitate de administrator/manager (unde este cazul) ;
 10. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ;
 11. să declare pe propria răspundere că:
 • nu vor avea calitatea de administrator şi la o altă societate comercială/regie autonomă concurentă sau care are acelaşi obiect de activitate, în situaţia în care sunt numiţi administratori;
 • nu deţin acţiuni sau părţi sociale, care conferă mai mult de 5% din drepturile de vot în adunarea generală a acţionarilor, ei sau rudele şi afinii lor până la gradul al doilea, la o societate comercială concurentă sau care are acelaşi obiect de activitate.
 1. Plan de management

ETAPELE DE DESFĂȘURARE A RECRUTĂRII ȘI SELECȚIEI :

1.Selecţia dosarelor de înscriere;

2.Proba scrisă; 

3. Interviul şi prezentarea planului de management candidaţilor selectaţi.

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscrimării, tratamentului egal si transparenţei şi cu luarea în considerare  a specificului domeniului de activitate al Soc. Com. SERVICII SĂCELENE S.R.L.

 Etapa 1 a selecţiei dosarelor  se va desfăşura  în data de 17.10.2016.

Candidaţii vor prezenta documentele necesare pentru depunerea candidaturii, în original şi copie, până la data de 14.10.2016, orele 1400 la sediul Soc. Com. SERVICII SĂCELENE S.R.L.,str. George Moroianu, nr 111, Serviciul R.U.

Doar candidaţii care întrunesc toate condiţiile vor fi contactati pentru Etapa 2: Proba scrisă

Etapa 2-Proba scrisă se va desfăşura în data de 26.10.2016, ora 1000

Proba scrisă constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografia prezentată mai jos, urmată de interviu. Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte. Afişarea rezultatelor la proba scrisă –26.10.2016, orele1400.

Contestaţiile se vor depune până la data de 27.10.2016, orele 1400.

 Programările  pentru interviu vor fi anunţate după soluţionarea  contestaţiilor, în  data de27.10.2016 orele 1500.

Etapa 3-Interviu și prezentarea planului de management în data de 28.10.2016
Rezultatul final al selecţiei va fi afişat la sediul Soc. Com. SERVICII SĂCELENE S.R.L.  până la data de 28.10.2016, orele 1500.

Relaţii  suplimentare se pot obţine la telefon 0742041435, persoană de contact : Grasa Coca.

Bibliografie :

 • Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 31/1990, privind societătile comerciale, republicată;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finanţării terorismului;
 • O.U.G. nr .90/2008, privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare consolidate ;
 • O.G. nr. 119/1999, privind control intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 • Legea nr. 92/2007, privind serviciile de transport public local, republicată;
 • Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice;
 • Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată.

Comisia de selecție:

Președinte:  -ing.  Stoea Gheorghe – Consilier Local Municipiul Săcele;

Membru:  Bălășescu Marius – Consilier Local Municipiul Săcele;

Membru: Pascu Lucian Ion – Consilier Local Municipiul Săcele;

Membru: – Medianu Gheorghe – Șef Serviciul Administrativ, Primăria Municipiului Săcele;

Secretarul comisiei:  c.j. Grasa Coca – S.C. Servicii Săcelene S.R.L.;

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply