Home / Actual / Ședința ordinară din octombrie a Consiliului Local Săcele are loc joi, la orele 16.00

Ședința ordinară din octombrie a Consiliului Local Săcele are loc joi, la orele 16.00

Următoarea şedinţă ordinară a Consiliului Local al Muncipiului Săcele are loc joi 25 octombrie 2018.

Iată propunerea de  PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de Iluminat Public, Caietului  de Sarcini,  Indicatorilor de Performanță, Studiului de Fezabilitate și Oportunitate privind Modul de Gestiune a Serviciului de Iluminat Public, precum și stabilirea formei de gestiune a Serviciului de Iluminat Public – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici,  aprobați prin H.C.L. nr. 7/16.01.2017, pentru proiectul „Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă potabilă în cartierele Baciu și Turcheș din Municipiul Săcele, județul Brașov” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere canalizare menajeră cartier Baciu” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie „Reabilitare şi modernizare a clădirii Bibliotecii Municipiului Săcele”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie „Reabilitare şi modernizare Clubul Elevilor Săcele– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF nr.109354 Săcele, nr.cad.109354- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF nr.109811 Săcele, nr.cad.109811 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind  trecerea drumurilor forestiere proprietatea publică a Statului Român administrate de Regia Națională a Pădurilor -Romsilva ,  în domeniul  public al Municipiului Săcele, județul Brașov – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe individuale – DJ 103A, extravilan Săcele”  – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 50 mc lemn rășinoase pentru industrializare ( SR 1294/1993 ), cu diametrul la capătul subțire >= 24 cm, doamnei Balint Magdalena – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind  acordarea, cu titlul gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc                        către  Biserica Evanghelică Lutherană Satulung- Suseni – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit, a unui cantități de 6,0 mc lemn de foc, d-nei Mihul Maria, pensionar silvic – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos fasonat loco cioată, provenit din partizile 992, 995, destinat valorificării către populație în anul de producție 2018– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de departajare pentru acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitãţi de material lemnos pentru foc, familiilor nevoiase cu domiciliul în Municipiul Sãcele, precum şi acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitãţi de 2 m3 / familie, material lemnos pentru foc, sub formã de ajutor pentru încãlzirea locuinţei, unui numãr de 100 familii nevoiaşe, cu domiciliul în Municipiul Sãcele– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu documentele de interes public produse și/sau gestionate de catre Primăria Municipiului Săcele și a listei cu documentele produse și/sau gestionate, exceptate de la liberul acces al cetățenilor, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 16. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Săcele nr. 230/23.11.2017 privind aprobarea retragerii Municipiului Săcele din Asociația Metropolitană Pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brasov – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 17. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Statutului Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2018– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile iulie,  august şi septembrie 2018  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL, situate în Municipiul Săcele, Cartier Stefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 21. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Săcele– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor  sociale acordate la nivelul Municipiului Săcele, precum şi a Planului de acţiune în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor  sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi la nivelul  Municipiului Săcele, pentru perioada 2018-2020– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 99 din 26.04.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții a  Spitalului  Municipal Săcele, modificată și completată prin H.C.L. nr. 168/25.07.2018– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2018, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018 Și pentru modificarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Informare privind activitatea Comisiei de lucru specializate privind verificarea scriptică și faptică a realizării, în condiții de legalitate, a construcțiilor de orice gen pe raza Municipiului Săcele;
 • Informare privind Raportul de audit intern efectuat la R.P.L.P. Săcele R.A.;
 • Informare privind Plângerea prealabilă formulată de UAT Municipiul Săcele împotriva H.C.L. nr. 177/30.11.2010.

 

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia