Home / Actual / S-au aprobat scutirile și reducerile de taxe pentru firmele săcelene afectate de COVID-19

S-au aprobat scutirile și reducerile de taxe pentru firmele săcelene afectate de COVID-19

Consilierii locali săceleni au aprobat o serie de scutiri de taxe și impozite, dar și reducerea acestora pe anumite categorii, pentru afacerile afectate de COVID-19 la Săcele.

Iată lista completă:

Se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pe durata starii de urgenta decretată în anul 2020 pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice. Prevederile prezentului articol se aplica conform procedurii de reducere a impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pe durata satarii de urgenta decretata in anul 2020  conform Anexei nr. 1 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se aprobă scutirea pe durata starii de urgenta decretată în anul 2020, de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, dacă utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică. Prevederile prezentului articol se aplica conform procedurii de scutire de la plata taxei lunare pe clădiri, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se aprobă acordarea unor facilităţi la plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public, după cum urmează:

(1) Începând cu data de 14.05.2020 şi până la data de 31 august 2020, calculul, respectiv plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, în cazul contractelor de concesionare, închiriere sau asociere în participaţie existente, se va efectua numai pentru panourile decorate cu reclamă comercială, proporţional cu perioada de timp în care respectivele panouri au fost efectiv decorate.

(2) Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, se aprobă scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafeţelor care au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.

(3) Pentru a beneficia de facilităţile la plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public, utilizatorii/chiriasii au obligaţia ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la Primaria mun. Sacele, o cerere de acordare a scutirii, însoţită de certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice sau o declaraţie pe propria răspundere împreună cu documente justificative, după caz.

Se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligaţilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipului Sacele conform procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligaţilor bugetare restante la data de 31 martie 2020

PROCEDURA privind acordarea facilitatiilor la plata impozitului anual pe cladiri in sensul reducerii  impozitului anual pe cladiri cu o cota de 50% pe durata starii de urgenta decretata in anul 2020.

(1) Prezenta procedură se aplică pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice ;

(2) Pentru a beneficia de reducerea impozitului anual pe cladiri cu o cota de 50% pe durata starii de urgenta decretata in anul 2020 proprietarii cladirilor au obligaţia ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la Primaria mun. Sacele o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere in care vor mentiona fie intreruperea totala a activitatii economice proprii stabilita conform prevederilor legale, fie intreruperea partiala a activitatii economice.

(3) Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declaraţia pe propria răspundere prevăzută la punctul (2) vor menţiona :

– adresa clădirii/clădirilor pentru care se solicită reducerea impozitului ;

– în cazul intreruperii totale sau parțiale a activității economice doar pentru o cotă parte dintr-o clădire, contribuabilul va menționa în declarație valoarea impozabilă a cotei părți pentru care solicită reducerea impozitului ;

– fie întreruperea totală a activităţii economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parţială a activităţii economice. Proprietarii care şi-au întrerupt parţial activitatea anexează la cererea prevăzută la punctul (2) o copie a certificatului pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

– debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii

(4) În cazul proprietarilor care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, din declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) trebuie să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele situaţii:

  1. au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă;
  2. cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică.

Pentru încadrarea în situația prevăzută la alin.(4) lit. b) proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020.

Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la punctul (2) vor anexa declaraţia pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situaţiile prevăzute la punctul (4) lit. a) şi b), însoţită de declaraţiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activităţii economice a acestora şi/sau de certificatele pentru situaţii de urgenţă emise de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care şi-au întrerupt parţial activitatea economică, după caz.

(5) În cazul în care persoanele fizice sau juridice prevăzute la punctual (1) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parţial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Persoanele cu atribuții în stabilirea impozitelor și taxelor locale din cadrul Primariei mun. Sacele vor verifica cererea de reducere a impozitului pe clădiri și declarația pe proprie răspundere în concordanță cu evidența fiscală de la rolul contribuabililor. Dacă există neclarități în evidența fiscală sau între evidența fiscală și declarația contribuabilului, organul fiscal va solicita lămuriri din partea contribuabilului. Contribuabilul are obligația de a prezenta organului fiscal clarificările solicitate în termen de maxim 30 de zile dar nu mai târziu data limită de depunere și soluționare a cererilor de 15 septembrie 2020.

(7) Organul fiscal local va emite decizia privind aprobarea/respingerea cererii de reducere a impozitului pe clădiri ce va fi comunicată contribuabilului. Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotărâri se poate formula contestaţie potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Primii pași din construcția viitorului refugiu din Piatra Mare au fost făcuți

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia