Home / Actual / Primăria Săcele vrea să impună un Regulament de legalizarea a construcţiilor executate fără autorizaţie de construire

Primăria Săcele vrea să impună un Regulament de legalizarea a construcţiilor executate fără autorizaţie de construire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, începând cu data de 14.11.2022 până la data de 29.12.2022, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Proiect de hotarare al Consiliului Local pentru aprobarea Regulamentului de legalizare a construcțiilor executate fără autorizație de construire.
  2. Raport de specialitate la proiectul de hotarare al Consiliul Local pentru aprobarea  Regulamentului de legalizare a construcțiilor executate fără autorizație de construire.
  3. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre a Consiliului Local pentru aprobarea  Regulamentului de legalizare a construcțiilor executate fără autorizație de construire.
  4. Anexă- Regulamentul de legalizare a construcțiilor executate fără autorizație de construire.

Până la data de 28.11.2022 cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ța Libertății nr.17 – Biroul Urbanism sau pe adresa de e-mail  [email protected].

Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

Regulament de legalizarea a construcţiilor executate fără autorizaţie de
construire
I. CADRUL LEGAL:
• LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 37 alin. (6);
• NORMELE METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin ORDINUL nr. 839 din 12 octombrie 2009;
• LEGEA nr.7 din 13 martie 1996 a cadastrului și a publicității imobiliare;
• LEGEA nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile și completarile
ulterioare;
• LEGEA nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare;
II. OBIECTIV
Art. 1.
Prezentul regulament urmărește asigurarea cadrului unitar de intrare în legalitate a
construcțiilor executate fără autorizație de construire, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare și în corelare cu normele legale conexe, oferind instrumentul legal necesar pentru
soluționarea situațiilor pentru care nu sunt prevăzute proceduri în cuprinsul legilor în domeniu.
III. CONSTRUCȚII REALIZATE ANTERIOR DATEI DE 1 AUGUST 2001
Art. 2.
(1) Înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcţiilor realizate înainte de
1 august 2001, care este data intrării în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele
măsuri pentru realizarea locuinţelor, se face în conformitate cu prevederile Legii 7/1996 a
cadastrului și a publicității imobiliare, art.37, alin.(2), în baza certificatului de atestare fiscală prin
care se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice
locale, a documentaţiei cadastrale precum şi a adeverinței privind componența
construcției/construcțiilor.
(2) Adeverința privind componența construcției/construcțiilor se eliberează în baza unei
documentații compuse din:
a) dovada proprietății asupra imobilului – extras de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru de
cel mult 30 de zile;
b) documentația cadastrală și releveul/releveele construcției/construcțiilor care face /fac obiectul
solicitării;
2/4
c) certificatul de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată
datorate autorităţii administraţiei publice locale, în care să fie specificat anul edificării
construcției/construcțiilor;
d) dovada achitării taxei de eliberare a adeverinței privind componența construcției/construcțiilor,
conform Art.7.;
IV. CONSTRUCȚII REALIZATE ULTERIOR DATEI DE 1 AUGUST 2001
Art. 3.
(1) Înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcţiilor finalizate
executate fără autorizaţie de construire ulterior datei de 1 august 2001, pentru care împlinirea
termenului de prescripţie prevăzut la art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu mai permite
aplicarea sancţiunilor, se face în baza certificatului de atestare privind edificarea construcţiilor, emis
conform prevederilor Art. 5 al prezentului regulament;
(2) În cazul construcțiilor nefinalizate executate fără autorizaţie de construire ulterior datei de 1
august 2001 și pentru care împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 31 din Legea nr.
50/1991 nu mai permite aplicarea sancţiunilor, înscrierea în cartea funciară a dreptului de
proprietate se va realiza după finalizarea construcției în baza unei autorizații de construire ce se va
emite pentru lucrările rămase de executat, în conformitate cu prevederile Legii50/1991.
(3) În situația prevăzută la alin. (2) suplimentar taxei de autorizare calculate conform Legii 50/1991
și Legii 227/2015 privind Codul fiscal pentru lucrările rămase de executat, se va percepe taxa de
legalizare calculată conform prevederilor art. 7 al prezentului regulament, raportată la valoarea
lucrărilor executate fără autorizație de construire stabilită prin expertiza valorică întocmită de expert
evaluator atestat ANEVAR
Art. 4.
(1) În cazul construcțiilor realizate fără autorizație de construire, pentru care termenul de prescripție
prevăzut la art. 31 din Legea nr. 50/1991 nu s-a împlinit, Certificatul de atestare /adeverinţa privind
edificarea construcţiei va fi emis/emisă conform Art.5. al prezentului regulament – în cazul
construcțiilor finalizate, respectiv în baza autorizației de construire pentru lucrările rămase de
executat – în cazul construcțiilor nefinalizate, cu respectarea prevederilor art.26 și 28 ale Legii
50/1991.
(2) Se va percepe taxa de legalizare calculată conform prevederilor art. 7 al prezentului regulament,
raportată la valoarea lucrărilor executate fără autorizație de construire, stabilită prin expertiza
valorică întocmită de expert evaluator atestat ANEVAR
V. EMITEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII
CONSTRUCȚIEI
Art. 5.
(1) Certificatul de atestare /adeverinţa privind edificarea construcţiei va fi emis/emisă în baza unei
documentații tehnice care va dovedi respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile privind
calitatea în construcţii, inclusiv încadrarea în reglementările de urbanism în vigoare,
documentație compusă din:
• Cerere pentru obţinerea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcţiei întocmită
şi semnată de către proprietarul/proprietarii tabular/tabulari;
3/4
• Dovada asupra proprietăţii terenului (extras de carte funciară actualizat, eliberat în ultimele
30 zile);
• Dovada achitării taxei de eliberare a certificatului/adeverinței de atestare a edificării
construcției;
• Dovada achitării taxei de legalizare;
• Releveul complet al construcției cuprinzând parte scrisă și parte desenată, respectând
conținutul cadru al PAC prevăzut de Anexa 1 la Legea 50/1991;
• expertize tehnice, după caz, cu privire la respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile
privind calitatea în construcţii, stabilite de proiectant/proiectanţi şi precizate în proiect, care
să confirme situaţia actuală a construcţiilor şi respectarea dispoziţiilor în materie;
• Expertiză valorică privind valoarea actualizată a construcţiei întocmită de expert evaluator
atestat de către ANEVAR;
• Documentaţie cadastrală;
• Acorduri notariale – după caz – conform prevederilor legale;
• Acorduri/avize/puncte de vedere ale instituțiilor abilitate, în situația afectării terenului în
cauză de zone de protecție/restricții/servituți.
• Dovada declarării construcției în vederea impozitării si a achitarii catre bugetul local a
impozitelor si taxelor asa cum reiese din “Certificatul de atestare fiscala pentru persoane
fizice/juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local.”
(2) În situaţia în care se constată neîndeplinirea tuturor cerinţelor fundamentale şi a celor relative la
încadrarea în regulamentul de urbanism, nu se eliberează certificatul/adeverinţa de atestare a
edificării construcţiei, iar solicitantul acestuia/acesteia va fi notificat cu privire la obligativitatea
modificării sau desființării construcției în vederea conformării într-un termen care va fi stabilit în
funcție de complexitatea intervenției, dar care nu poate fi mai mare de 12 luni.
(3) În situația prevăzută la alin. (2) taxa de eliberare a certificatului de atestare a edificării
constructiei, prevăzută la art.7, alin.(1), nu se restituie.
(4) În situația prevăzută la alin. (2) taxa de legalizare poate fi returnată la cerere;
Art. 6.
(1) Termenul de emitere a certificatului de atestare/adeverinței privind edificarea construcţiei este
de 20 de zile lucrătoare, calculate de la data înregistrării cererii şi documentaţiei complete și
corecte, cu respectarea condițiilor enunțate la Art.5.
(2) În situaţia în care în urma analizei documentaţiei depuse se constată faptul că aceasta este
incompletă, necesită clarificări tehnice sau modificări, acest lucru se notifică în scris solicitantului,
cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia.
(3) În situaţia necompletării documentaţiei în termen de maximum 90 de zile, documentaţia se poate
restitui la cerere solicitantului.
VI. CUANTUMUL TAXELOR
Art. 7. Se stabileste cuantumul taxlor aferente emitereii certificatului/adeverinței de atestare a
edificarii construcției fără autorizație de construire astfel:
(1) Taxa de eliberare a certificatului/adeverinței de atestare a edificării construcției este fixă, în
cuantum de 20 lei;
(2) Taxa de eliberare a adeverinței privind componența construcției/construcțiilor este fixă, în
cuantum de 100 lei;
4/4
(3) Taxa de legalizare va fi calculată în raport cu valoarea actualizată a lucrărilor executate fără
autorizație de construire, rezultată din expertiza valorică anexată documentației, în cuantum de
2,5% din aceasta.
VII. DISPOZIȚII FINALE:
Art. 8.
(1) Autoritatea emitentă a certificatului/adeverinței de atestare a edificării construcției nu este
responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa în momentul emiterii
actului a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind imobilul – teren şi/sau
construcţii, responsabilitatea aparţinând solicitantului.
(2) Prezentul regulament va a fi dus la îndeplinire de către structura de specialitate din subordinea
Arhitectului Șef al Municipiului Săcele.
(3) Nu se vor introduce în legalitate niciun fel de construcţii provizorii situate pe căile şi spaţiile
publice (chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri de afişaj sau mobilier urban).

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia