Home / Actual / Primăria Săcele angajează un muncitor calificat și un servant pompier

Primăria Săcele angajează un muncitor calificat și un servant pompier

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante la:

 

1. BIROU  ADMINISTRATIV – SERVICIUL TEHNIC – Muncitor calificat – 1 post

 

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.

b) Condiţii specifice de participare:

              –studii generale,

              -vechime în muncă minimum 3 ani,

2. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA   

Servant pompier   – 1 post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.

b) Condiţii specifice de participare:

              –studii generale,

             – atestat – curs servant pompier

              -vechime în muncă minimum 3  ani

Examenul/Concursul constă în următoarele etape:

              – selecţia dosarelor;

              – proba practică se va susţine în data de 26.02.2021 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

            – interviul se va susţine în data de 02.03.2021 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar plic care va conţine următoarele documente:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată;

f) adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, respectiv (05.02.2021-18.02.2021) la sediul Primăriei Municipiului Săcele.

 Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la tel. 0268 276 164-int. 105 Comp. Resurse Umane, avizierul instituţiei şi site-ul Primăriei Municipiului Săcele.

Formular GDPR;

Formular de înscriere;

Formular OPIS documente;

Scenariu galben la Săcele: Școlile se redeschid începând de luni, 8 februarie.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia