Home / Actual / Primăria Săcele angajează consilier juridic în cadrul Biroului Juridic

Primăria Săcele angajează consilier juridic în cadrul Biroului Juridic

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiilor  publice de executie astfel :

1. Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Juridic:

a)Condiţiile de participare  a) candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

b) Conditii specifice :

         – studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in stiinte juridice

         –  vechime in specialitatea studiilor – minimum 7 ani;

Atributiile  prevazute in fisa postului sunt urmatoarele:

 • desfasoara activitatea in cadrul Biroului Juridic
 • reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti competente interesele administraţiei publice locale (Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel, ICCJ);
 • intocmeşte şi depune: acţiuni, întâmpinări şi apeluri/recursuri privind interesele administraţiei publice locale ale Municipiului Sacele
 • promovează cereri de chemare în judecată, potrivit legii: desfiinţări de construcţii, acţiuni în pretenţii, anulare acte administrative, constatarea nulităţii absolute a unor acte etc., cereri de intervenţie, cereri de achiesare, cereri de renunţare la judecată, cereri de suspendare, cereri recoventionale etc. pe care le supune Primarului spre avizare;
 • promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorului instituţiei
 • exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile atunci când soluțiile instanțelor impun această situație;
 • işi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac;
 • comunică executorilor judecătoreşti, titlurile executorii obţinute, care nu pot fi valorificate prin organele proprii de executare silită, în cauzele pe care le-a instrumentat;
 • urmăreşte evidenţa proceselor şi litigiilor în care instituția este parte şi urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru creanţele instituţiei, în cauzele pe care le-a instrumentat și aduce la cunoștința ordonatorului principal de credite, de îndată, hotărârile judecătorești nefavorabile instituției, prin care au fost acordate despăgubiri, daune cominatorii sau cheltuieli de judecată și propune măsurile necesare pentru înlăturarea, diminuarea sau limitarea acestora;
 • are obligatia insusirii continue a legislatiei specifice domeniului de activitate
 • acorda asistenta juridica directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor institutiei la solicitarea acestor
 • intocmeste, verifica si avizeaza lucrari cu caracter juridic
 • colaboreaza la intocmirea oricaror acte cu caracter normativ elaborate de institutie
 • intocmeste dispozitii
 • elaboreaza la solicitarea sefilor ierarhici superiori, sinteze, statistici si analize referitoare la actele administrative din evidenta compartimentului
 • asigura relatiile de comunicare si fluidizare a informatiilor intre directii, servicii, birouri si compartimente
 • participa la activitatea de instruire si perfectionare a functionarilor din cadrul institutiei. In acest sens este necesar ca personalul sa cunoasca in detaliul activitatea pe care o desfasoara, procedurile de lucru, comportamentul fata de cetatean, metodele de investigatie si analiza situatiei, tehnicile de comunicare si acces la bazele de date si modul de solutionare a problemelor cetatenilor cu respectarea prevederilor legale in vigoare
 • urmareste modul de respectare a drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor constitutiei si ale legilor tarii, ale decretelor Presedintelui Romaniei, ale hotararilor guvernului, ale actelor emise de ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale, ale hotararilor consiliului judetean si ale consiliului local si il informeaza pe seful ierarhic superior
 • intocmeste proiecte de hotarare si rapoarte de specialitate din partea Biroului Juridic
 • participa la sedintele consiliului local, cand este necesar si in situatia cand intocmeste proiecte de hotarare, rapoarte si documentele aferente si pregateste orice materiale solicitate de catre consilieri in cadrul sedintelor de consiliu
 • intocmeste si propune spre aprobare statute, regulamente, studii privind organizarea si functionarea autoritatilor si serviciilor publice de interes local
 • acorda raspunsuri in vederea solutionarii in termen legal a corespondentei repartizate spre rezolvare, inclusiv a notelor de audienta, interpelari formulate de catre consilierii locali
 • participa la organizarea activitatii de consultare a populatiei prin referendum
 • participa la organizarea si efectuarea recensamantului populatiei
 • participa la desfasurarea activitatilor de protective civila
 • informeaza serviciile cu privire la modificarile si completarile ulterioare ale legislatiei in vigoare acolo unde nu exista Legis.
 • inregistreaza corespondenta repartizata de seful ierarhic superior in registru de corespondenta al compartimentului si acorda raspunsuri in vederea solutionarii in termen legal a corespondentei repartizate spre rezolvare
 • asigura si raspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor hotararilor Consiliului Local si dispozitiilor de primar ce privesc obiectul de activitate al biroului
 • asigură pregatirea documentelor necesare în vederea arhivării;
 • pastrează secretul de serviciu, fiind interzisă scoaterea de documente din instituție;
 • indeplinește orice alte atribuții repartizate de șefii ierarhici superiori, transmise de conducerea Primariei Municipiului Săcele precum și Consiliul Local, în scris sau verbal.
 • asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară;
 • urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare
 • asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului
 • are datoria să îşi îndeplinească cu profesionalism atribuţiile;

 Bibliografie

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia