Home / Actual / Poliţia locală angajează la Săcele

Poliţia locală angajează la Săcele

sigla 1Primăria Municipiului Săcele organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanţe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, după cum urmează:

Direcţia Poliţia Locală

  1. Poliţist Local clasă I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Ordine şi Linişte Publică şi Pază Obiective – 1 post
  2. Poliţist Local clasă I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Intervenţie

Acte necesare pentru înscrierea la concurs, conform art.49 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind dezvoltarea carierei funcţionarilor publici:

Formular tip de înscriere ( se înmânează de la unitate)
Copia actului de identitate
Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
Copia carnetului de muncă sau,după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi,după caz ,în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice
Cazierul judiciar
Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine , în clar , numărul , dată , numele emitentului şi calitatea acestuia , în formatul standard stabilită de Ministerul Sănătăţii Publice.
CV
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale , care se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Funcţie publică de poliţist local, inspector principal – vechime 5 ani;
Funcţie publică de poliţist local, inspector asistent – vechime 1 an.

Înscrierea se face până în 20 iunie 2016.
Concursul este în periaoda 1 – 6 iulie 2016, după cum urmează:
-1 iulie 2016 – proba sportivă;
– 4 iulie 2016 – proba scrisă;
– 6 iulie 2016 – interviul.

Mult succes!

Politia002 Politia001

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply