Home / Actual / Loteria Română angajează operator gestionar loto pentru agențiile din Săcele

Loteria Română angajează operator gestionar loto pentru agențiile din Săcele

COMPANIA NAŢIONALĂ “LOTERIA ROMÂNĂ” S.A.  organizează concurs prin procedură de recrutare externă în vederea ocupării  următoarelor posturi vacante:

2 posturi – Operator gestionar loto – 2 posturi SĂCELE pentru perioadă nedeterminată

Condiţii generale:                                                                                                 

 • are cetăţenia românâ şi domiciliul în România ;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă prevăzută de lege pentru funcţia scoasă la concurs (dacă este cazul);
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia scoasă la concurs (dacă este cazul); 
 • nu are antecedente penale care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu i-a fost desfăcut contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani.

Condiţii specifice :

 • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • posibilitatea constituirii garanției, conform Legii 22/1969;
 • abilități de comunicare;
 • cunoștințe operare calculator.

Acte necesare pentru înscriere :

 1. formularul de înscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. CV-ul;
 4. acordul privind prelucrarea datelor personale;
 5. diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (în copie și în original);
 6. adeverinţă care atestă vechimea în muncă și/sau carnetul (în copie și în original) de muncă, după caz, și, după caz, o adeverință care atestă vechimea în specialitate;
 7. declarație pe propria răspundere că nu i-a fost desfăcut contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani și că nu are antecedente  penale care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
 8. adeverinţă care atestă  starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior angajării de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate fizică și psihică va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 9. orice alte documente specifice  necesare ocupării postului

Înscrierea candidaților se face până la data de 05.11.2021, ora 10.00 la sediul punctului de lucru judetean:

PUNCTUL DE LUCRU JUDEȚEAN

BRAȘOV

Str. Dobrogea, nr.49, Municipiul Brașov, Jud. Brașov

Telefon contact:0723803007, 0723803008

Concursul constă în susţinerea  probei interviu, în data de 10.11.2021, ora 11.00 , la sediul Punctului de Lucru Judetean Brașov;

Nota minimă de promovare a  probei interviu este 7.

Persoanele care au promovat concursul au obligația să prezinte până la data semnării contractului  individual de muncă și cazierul judiciar (original sau copie legalizata);

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0723803007, 0723803008

Virgil Popa, primar Săcele: ”Spitalul Municipal Săcele fiind arhiplin cu pacienți bolnavi de COVID”

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia