Home / Actual / Job-uri disponibile la Primăria Municipiului Săcele

Job-uri disponibile la Primăria Municipiului Săcele

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcţiilor contractuale de execuţie vacante la:

I.SERVICIUL ADMINISTRATIV – Directia Tehnica din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

 Muncitor  calificat – intretinere tr.I- 1 post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.

b) Condiţii specifice de participare:

 •  Studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat
 •  vechime  – 5 ani

II.CENTRUL   MULTICULTURAL   SI  EDUCATIONAL- DIRECTIA CULTURA TINERET, SPORT TURISM

       Inspector Contabil- 1 post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.

b) Condiţii specifice de participare:

 •   Studii  universitare  superioare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv  studii superioare de lungă durată economice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 •     vechime  – 3 ani

Bibliografie:

 • Legea  nr.  82/ 24.12.1991 – Legea Contabilitatii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordin 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice  privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordin nr. 616 din 19.05.2006 – pentru aprobarea Normelor  metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de complectare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul  2006, precum si modelele acestora;
 • Ordinul nr. 1792/ 24.12.2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor  institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 273/ 29.06.2006 – Legea privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr.477/2004 Codul de conduita al pesonalului contractual din institutiile publice;
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii –cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**) administraţiei publice locale;

Examenul/Concursul  constă în următoarele etape:

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisa se va susţine în data 12.12.2017 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • proba practica se va susţine în data 13.12.2017  la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele; (pentru postul de muncitor calificat)
 • interviul se va susţine în data de 14.12.2017 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei publice;

– copia actului de identitate  sau orice alt act care atestă identitatea, porivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

– copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi,/sau specialitatea studiilor;

– cazierul judiciar  sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţă trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

-curriculum vitae.

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate.

Dosarele  de înscriere se  pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

( anunt postat pe 15 noiembrie )

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply