Home / Actual / Job de administrator patrimoniu disponibil la Liceul Teoretic ”Zajzoni Rab Istvan” din Săcele

Job de administrator patrimoniu disponibil la Liceul Teoretic ”Zajzoni Rab Istvan” din Săcele

LICEUL TEORETIC „ZAJZONI RAB ISTVÁN” – SĂCELE, cu sediul în MUN. SĂCELE, B-dul. BRAȘOVULUI nr. 107, județul BRAȘOV, cu limba de predare limba maghiară, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

• Nivelul postului: execuţie
• Denumirea postului: administrator patrimoniu, post vacant pe perioadă nedeterminată, la structura: unitate de învățământ
• Gradul: cadru didactic auxiliar
• Numărul de posturi: 0.5 normă

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: superioare
2. Perfecționări: conform art. 250, lit. l din Legea Educației Naționale 1/2011 – inginer/subinginer, economist
3. Abilități operare pe calculator (Word, Excel, baze date) și în SEAP;
4. Cunoașterea limbii maghiare este prioritară
5. Cunoștințe generale de gramatică și ortografie a limbii române și a limbii maghiare
6. Abilități de comunicare, relaționare și de lucru în echipă
7. Disponibilitate pentru program flexibil în sedii diferite
8. Spirit organizatoric
9. Permis de conducere: Cat B recomandat
10. Vechime: nu se solicită

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 al H.G. nr. 1336/28.10.2022
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Calendarul de desfăşurare a concursului conform tabelului anexat:

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia