Home / Actual / Job-uri la Centrul Multicultural şi Educaţional Săcele

Job-uri la Centrul Multicultural şi Educaţional Săcele

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, după cum urmează :

CENTRUL MULTICULTURAL ŞI EDUCAȚIONAL din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

1) Muncitor calificat- instalator – 1 post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.
b) Condiţii specifice :
– studii medii absolvite cu diploma de bacalureat, sau studii generale, sau scoală profesională;
– curs de calificare profesională pentru meseria de instalator tehnico-sanitare şi gaze;
– vechime în activitate minim 1 an;
Sunt exceptaţi de la obligaţia prezentării certificatului de calificare profesională persoanele care fac dovada vechimii în activitate de minim 1 an.

2) Muncitor necalificat – îngrijitor – 2 posturi

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.
b) Condiţii specifice :
– studii generale sau medii

3) Agent de paza – 1 post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.
b) Condiţii specifice :
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalureat,sau studii generale, sau scoală profesională;
-atestat profesional conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
– vechime în activitate minim 1 an;
– abilităţi de comunicare

SERVICIU ADMINISTRATIV
4) Inspector tr.IA- 1 post

a) Condiţii generale de participare :candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin HG.nr.1027/2014
b) Condiţii specifice de participare:
– Studii medii ,absolvite cu diplomă de bacalaureat

5) Muncitor necalificat – îngrijitor – 1 post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.
b) Condiţii specifice :
– studii generale sau medii

Ce sunt obligate supermarketurile să facă cu mancarea care urmează să expire?

Examenul/Concursul constă în următoarele etape:
*selecţia dosarelor;
*proba scrisă pentru funcţia contractuală de „Inspector tr.IA” şi funcţia contractuală de „Agent Pază” se va susţine în data 09.11.2016 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
*proba practică pentru funcţia contractuală de „Muncitor calificat- instalator’’ şi pentru funcţia contactuală de „muncitor necalificat – îngrijitor” se va susţine în data 10 noiembrie 2016 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele
*interviul se va susţine în data de 11.11.2016 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
– copia actului de identitate sau orice alt act care atestă identitatea, porivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
– copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi,/sau specialitatea studiilor;
– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţă trebuie să conţină în clar, numărul, dată, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
-curriculum vitae.
Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate.
Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.
Relaţii suplimentare cu privire la bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse
Umane.
Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la Compartimentul Resurse Umane.
Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarelor de înscriere şi bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

Citeşte şi despre spitalul Sacele

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply