Home / Actual / Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini anunță demararea proiectului: Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini anunță demararea proiectului: Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini derulează în baza contractului de finanțare nr. POCU/390/5/1/123284 din 13.09.2018, proiectul Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, cod SMIS 123284, cu finanțare prin Programul Operațional Capital Uman, axa prioritară 5 – Dezvoltare Locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, prioritatea de investiții 9.vi, Obiectivul specific 5.1, în cadrul apelului pentru “Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20 000. locuitori”- Etapa a III-a a Mecanismului DLRC (Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității)

          Valoarea totală a proiectului este de 1,627,954.98 lei, din care 1,546,557.23 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European și 81,397.75 lei finanțare nerambursabilă din Bugetul Național.

          Durata de implementare a proiectului este 14 septembrie 2018 – 31 octombrie 2023.

          Obiectivul general vizat prin implementarea proiectului este reprezentat de creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul vizat prin sprijinirea funcționării GAL în vederea implementării eficiente și eficace a strategiei SDL Gârcini.  

          Principalele obiective ale proiectului sunt:

 • Asigurarea capacității GAL de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace Strategia de Dezvoltare Locală pe întreaga durată de implementare a acesteia
 • Creșterea gradului de informare a potențialilor beneficiari și a membrilor comunitășii vizați de Strategia de Dezvoltare Locală
 • Indeplinirea obiectivelor Strategia de Dezvoltare Locală prin atingerea indicatorilor acesteia la finalul perioadei de implementare a strategiei

Practic, proiectul reprezintă a treia etapă în implementarea mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală în Responsabilitatea Comunității), care constă în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru Zona Urbană Marginalizată Gârcini și zona sa funcțională prin intermediul unui pachet de proiecte hard și soft.

În acest sens, principalele activități propuse în cadrul proiectului sunt:

 • Consolidarea capacității operaționale a GAL Gârcini prin recrutarea a doi experților tehnici și a unui expert instruire precum și asigurarea participării la cursuri de perfecționare
 • Elaborarea și validarea Procedurii de selecție a propunerilor de proiecte care vor fi depuse de actorii locali în vederea implementării strategiei
 • Constituirea și instruirea Comisiei de selecție a propunerilor de proiecte
 • Definirea documentației specifice și lansarea apelurilor de selecție pentru propunerile de proiecte
 • Selecția propunerilor de proiecte ce se vor implementa în teritoriul GAL
 • Derularea de sesiuni de pregătire aferentă fiecărui apel de proiecte lansat pentru potențialii beneficiari
 • Activități de informare și animare în teritoriul SDL
 • Depunerea proiectelor în vederea finanțării prin Programul Operațional Regional (proiectele de tip HARD pentru ifrastructură), respectiv prin Prograul Operațional Capital Uman (pentru intervențiile de tip SOFT)
 • Elaborarea unui studiu de evaluare intermediară a implementării SDL
 • Evaluarea finală a impactului implementării strategiei prin realizarea unui nou recensământ în teritoriul SDL

Săptămâna Europeană a mobilității va fi marcată și la Săcele. Dacă doriți, puteți călători gratuit cu mijlocele de transport în comun.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia