Home / Actual / 2 job-uri la Centrul Multicultural și Educațional disponibile la Săcele

2 job-uri la Centrul Multicultural și Educațional disponibile la Săcele

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, după cum urmează :

CENTRUL MULTICULTURAL ŞI EDUCAȚIONAL din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

1) Muncitor calificat- instalator – 1 post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.

b) Condiţii specifice : – studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat, sau studii generale, sau scoală profesională; – curs de calificare profesională pentru meseria de instalator tehnico-sanitare şi gaze; – vechime în activitate minim 1 an; Sunt exceptaţi de la obligaţia prezentării certificatului de calificare profesională persoanele care fac dovada vechimii în activitate de minim 1 an.

COMPARTIMENTUL ARHIVA

1) Arhivar – Treapta profesionala I la Compartimentul Arhiva- 1 post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.

b) Condiţii specifice : – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat – vechime în munca minim 5 ani;

Examenul/Concursul constă în următoarele etape:

– selecţia dosarelor

proba scrisa pentru functia contractuala de Arhivar se va sustine in data de 20.04.2017 ora 10.00 la sediul Primariai Municipiului Sacele ,

proba practica pentru funcţia contractuală de „Muncitor calificat- instalator’’ se va susţine în data 21.04.2017 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele,

 interviul se va susţine în data de 24.04.2017 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei publice;

– copia actului de identitate sau orice alt act care atestă identitatea, porivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

– copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi,/sau specialitatea studiilor;

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţă trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

-curriculum vitae.

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate.

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarelor de înscriere şi bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane. Afisat in data de 27.03.2017

După furtuna din 2014, zona Coasta Vie din Săcele va fi reîmpădurită

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply