Home / Actual / 1 Post vacant de Asistent Medical Șef pe Spital la Săcele. Iată detaliile!

1 Post vacant de Asistent Medical Șef pe Spital la Săcele. Iată detaliile!

SPITALUL MUNICIPAL SACELE organizează concurs pentru ocuparea UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL SEF PE SPITAL

  1. 1 post vacant – personal contractual – ASISTENT MEDICAL SEF PE SPITAL – durata nedeterminata): diploma de licenţa in domeniul medical sau diploma de absolvire a învatamantului superior de scurtă durată în domeniul medical vechime in funcţia de asistent medical minim 5 ANI.
  2. dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
  3. cerere de înscriere la concurs adresată manageruluii;
  4. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  5. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
  6. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, în copie;
  7. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  8. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  9. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

în ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Dosarul de concurs se depune la SECRETARIATUL SPITALULUI in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunţului intre orele 08:00-15:00 de luni pana vineri.

Relaţii suplimentare la Tel/fax: +4 0368 404 752

pentru alte informatii click AICI!

 

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia