Home / Administratie / 1 loc disponibil in CA-ul Regiei Padurilor

1 loc disponibil in CA-ul Regiei Padurilor

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum si ale Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, unitatea administrativ teritorială a Municipiului Săcele, cu sediul în Săcele, Judeţul Braşov, Str. P-ţa Libertăţii, nr. 17, anunţă selecţia candidaţilor pentru a fi desemnaţi în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome de Gospodarire Comunală şi Prestari Servicii Săcele, ca urmare a renunţării la calitatea de membru în cadrul acestuia a unei persoane:

Procedura de evaluare/selecţie prealabilă cuprinde două etape:

 • Etapa I – selecţia dosarelor
 • Etapa II – interviul, pentru candidaţii declaraţi „admis” după etapa I.

    1). Condiţii de participare:

a) Conditii generale:

 • cetăţenia română
 • cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit)
 • domiciliul stabil/rezidenţa in România
 • capacitate deplină de exerciţiu
 • nu i-a incetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani
 • nu face parte din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice
 • nu a desfasurat activitate de poliţie politică astfel cum este definită prin lege
 • nu intra sub incidenţa art. 6 si art. 7 din OUG nr. 109/2011

 b) Conditii specifice

 • absolvent de studii superioare de lungă durată tehnice specifice activităţii Regiei Autonome de Gospodarire Comunala si Prestari Servicii Sacele,  juridice sau economice.
 • experienţă în administrarea/managementul  unei regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat.

 Dosarul de participare trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

 • Scrisoare de intenţie
 • Curriculum Vitae
 • Copie după actul de identitate
 • Copii după documentele care atestă pregatirea profesională (diploma de licenţă,master,doctorat i alte cursuri de specializare/perfecţionare)
 • Documente/adeverinţă in original din care să rezulte experienţa in administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat

 Cazier judiciar

 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
 • Copie după carnetul de munca şi extras Revisal sau adeverinţă, după caz
 • Declaraţie notarială pe proprie răspundere dată in conformitate cu art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin 2, lit. c, art. 6 şi art. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice.

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate.

 2)      Criterii specifice de selecţie a candidaţilor:

     Interviu:

a)      Cunoştinţe privind guvernanţa corporativă (OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă; Legea nr. 15/1991 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, actualizată)

b)      Abilităţi manageriale evaluate prin următoarele competenţe:

 •  Aptitudini psiho-socio-profesionale: disponibilitate pentru cooperare, creativitate, capacitate de planificare şi de a acţiona strategic, capacitate decizională, capacitate de control.
 • Cunoaşterea legislaţiei in domeniul activităţii specifice regiei.
 • Cunoaşterea specificului activităţii regiei.
 • Abilităţi de comunicare.
 •  Cunoştinţe manageriale de profil.

 Selecţia/evaluarea se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al regiei.

Persoanele interesate sunt invitate să depună în vederea selecţiei, până în data de 09 februarie 2015 ora 15, dosarul de participare, la secretarul Comisiei de evaluare/selecţie, din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

În perioada 10-11 februarie 2015 se va realiza selecţia dosarelor de candidatură. Rezultatul selecţiei dosarelor va fi afişat la sediul Primăriei Municipiului Săcele în data de 12 februarie 2015 şi va cuprinde şi datele cu privire la desfăşurarea interviului (data, ora si locaţia).

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply