Home / Actual / Spitalul Municipal Săcele organizează concurs/examen pentru 1 post de biolog/biochimist specialist în imunologie clinică

Spitalul Municipal Săcele organizează concurs/examen pentru 1 post de biolog/biochimist specialist în imunologie clinică

Spitalul Municipal Sacele din judetul Brasov organizeaza concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant dupa cum urmeaza:

Denumirea postului: biolog/biochimist specialist in imunologie clinica,

Numarul posturilor: 1 post vacant Compartiment/ Structura: Serviciul de Anatomie Patologica Compartiment Imunohistochimie,

Durata timpului de lucru: norma intreaga, 6 ore pe zi, 30 ore pe saptamana

Perioada: nedeterminata

  • Dosarul de concurs va conține obligatoriu următoarele acte:

a)formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);

b)copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de biolog/ biochimist specialist;

c)copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d)dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

h)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

i)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

j)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

k)curriculum vitae, model comun european.

Notă

Documentele prevăzute la lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la  lit. b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut  lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sacele, judet Brasov, Str. Oituz nr. 54,  Compartiment RUNOS – tel 0724/078538 și pe site-ul www.spitalulmunicipalsacele.ro;

  • Condiții de participare la concurs:

 Condiții generale:

a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;

f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h)nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

       Condiții specifice:

Diplomă de licenţă în biologie/biochimie  și certificatul de biolog/ biochimist specialist în specialitatea imunologie clinica.

  • Tematica si bibliografia concursului sunt disponibile pe site-ul Ministerului Sanatatii ms.ro aferenta examenului pentru examenul de grad specialist biology/ biochemist specialitatea imunologie clinica.
  • CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului  pe site-ul Ministerului Sănătății, pe portalul posturi.gov.ro, la sediul Spitalului Municipal Sacele, Județul Brașov si pe site-ul instituției , respectiv  în perioada   26.04.2023-10.05.2023 (inclusiv) ora 15,00 la sediul Spitalului Municipal Sacele, judet Brasov cu sediul în municipiul Sacele, str. Oituz nr. 54, la Compartimentul RUNOS, telefon .

Rezultatele selecției dosarelor de concurs vor fi afișate în data de 11.05.2023 ora 16,00;

  • CONCURSUL VA AVEA LOC ASTFEL:
  • proba scrisă în data de 24.05.2023 ora 10,00 la sediul Spitalului Municipal Sacele, Str. Oituz nr. 54.
  • proba practică în data  29.05.2023 ora 10,00  la sediul Spitalului Municipal Sacele, Str. Oituz nr. 54.
  • CALENDAR DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

26.04.2023 – 10.05.2023  inclusiv, ora 15,00 preluarea dosarelor

11.05.2023  –   selecția dosarelor

11.05.2023 – afișarea rezultatelor selectării dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, a condiţiilor de studii şi de vechime și punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), se vor afişa cu menţiunea “ADMIS” sau “ RESPINS”.

12.05.2023 – se pot depune contestaţii pentru dosarele de înscriere respinse

13.05.2023 – se afişează rezultatul contestaţiilor  pentru dosarele de înscriere respinse

24.05.2023 – ora 10,00 proba scrisă

24.05.2023 – ora 16,00 se afișează rezultatele obținute la proba scrisă

25.05.2023 – se pot depune contestaţii pentru rezultatele obținute la proba scrisă

26.05.2023 – se afișează rezultatele contestațiilor pentru rezultatele obținute la proba scrisă

29.05.2023 – ora 10,00 proba practică

29.05.2023 – ora 16,00 se afișează rezultatele obținute la proba practică

30.05.2023 – ora 16,00 se pot depune contestaţii pentru rezultatele obținute la proba practică

31.05.2023 – se afișează rezultatele contestațiilor pentru rezultatele obținute la proba practică si se afișează rezultatele finale al concursului

 

Fiecare probă va fi notată cu maximum 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie  să obţină minimum 50 de puncte la proba scrisă,  respectiv  50 de puncte la proba practică.

Punctajele finale de minim 50 de puncte, se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi proba practică.

În cazul candidaţilor cu punctaje egale, după desfăşurarea tuturor probelor de concurs, se declară admis candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar dacă egalitatea se menţine candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi departajaţi pe baza punctajului obţinut la proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin, anunţat odată cu selecţia dosarelor de concurs.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Sacele, judet Brasov, conform planificării de mai sus.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia