Home / Actual / Primăria Municipiului Săcele angajează Medic Specialist la Compartimentul de Asistență Medicală Comunitară

Primăria Municipiului Săcele angajează Medic Specialist la Compartimentul de Asistență Medicală Comunitară

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs/examen în vederea ocupării funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele de:

Medic specialist – 1 post la Compartimentul de Asistenţă  Medicală Comunitară-Direcţia  Publică de Asistenţă Socială

a) Condiţii de participare:

1) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.15 din Hotărârea nr.1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea  şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 2)  Condiţii specifice :

  –  diplomă de licenţă în medicină, stagiu de rezidențiat terminat, examen absolvit de medic  specialist în

     specialitatea medicină de familie sau pediatrie generală, drept de liberă practică;

   – vechime în  profesie minimum   3   ani;

b) Durata timpului de munca: 7ore /zi cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 35/ore pe săptămână,

c) Incheierea contractului individual de muncă se va face pe perioadă nedeterminată

d) Calendarul de desfășurare a concursului/examenului:

1) Depunere dosare de înscriere: în perioada  25.04.2023 și pană la  data limită  09.05.2023, ora 15.30;

2) selecţia dosarelor – în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ;

3) probă scrisă în data de 22.05.2023 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele

4) proba interviu se va susține ulterior probei scrise   la sediul Primăriei Municipiului Săcele

 Nota: După afişarea rezultatelor obţinute, dupa caz la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisa şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, dupa caz la selecţia dosarelor, la afişărea rezultatului probei scrise  şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Conform prevederilor art.35 alin.1 din Hotărârea nr.1336/2022, pentru înscrierea la concurs/examen candidaţii vor prezenta un dosar plic care va conţine următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; documentul poate fi inlocuit cu declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia pentru candidatul declarat admis la selecţia dosarelor de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului ;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii – în original
 8. h) curriculum vitae, model comun european.
 9. i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare- în original- doar pentru medic specialist
 10. j) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor cu viza pe anul în curs –în original, doar pentru medic specialist;
 11. k) aviz psihologic eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, în urma unei evaluări psihologice organizată prin intermediul unitățior specializate acreditate în condițiile legii, care să ateste pentru candidat că este apt din punct de vedere psihologic pentru postul de medic, avizele eliberate vor conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii – in original, doar pentru medic specialist

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Constituţia României, republicată,
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Bazele medicinei de familie-A.Restian, vol. I, Editura Medicală, Bucureşti, ediţia 2001;
 • Bazele medicinei de familie-A.Restian, vol. II, Editura Medicală, Bucureşti, ediţia 2002;
 • Bazele medicinei de familie-A.Restian, vol.III, Editura Medicală, Bucureşti, ediţia 2002;
 • Esenţialul în Pediatrie-Eugen Ciofu, Carmen Ciofu, Editura Medicală Amaltea, ediţia 2001;
 • Diagnostic şi tratament în practica medicală, L.Tierney, S.J.McPhee, M.A.Papadakis, Editura Ştiinţelor Medicale, Bucureşti, ediţia 2001;
 • Ghid de practică medicală, vol. I, Editura Infomedica, Bucureşti, ediţia 1999;
 • Ghid de practică medicală, vol.II, Editura Infomedica, Bucureşti, ediţia 2001;
 • Ordinul M.S. nr. 1668/09.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul M.S. nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul M.S. nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor şi tinerilor;
 • Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale ( numai partea care vizează activitatea cabinetelor medicale şcolare);
 • Ordinul M.S.P. nr. 1563/12.09.2008, pentru aprobarea Listei alimentare nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
 • Legea nr. 123/2008, pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
 • Ordinul nr. 3577/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.
 • Ordinul nr. 5487/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unitățiilor /instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Dosarele de înscriere se depun la sediul  Primăriei Municipiului Săcele,  mun. Săcele, str. Piata Libertății nr. 17, Compartimentul Resurse Umane în termen de 10 zile lucrătoare de la anunț  în perioada  25.04.2023 și pană la  data limită  09.05.2023, ora 15.30.

Relaţii suplimentare se poate obţine de la tel. 0268 276 164-int. 105 Comp. Resurse Umane, avizierul instituţiei şi site-ul Primăriei Municipiului Săcele.

Bibliografia și tematica  pentru postul pentru care se organizează  concursul/examenul  sunt anexate prezentei.

Formular de înscriere

Declarațíe pe propria răspundere;

Formular G.D.P.R.

Opis documente de concurs

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia