Home / Actual / Job-uri de conducere la Spitalul Municipal Săcele

Job-uri de conducere la Spitalul Municipal Săcele

SPITALUL MUNICIPAL   SACELE   ORGANIZEAZĂ CONCURS/ EXAMEN  PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR

DIRECTOR MEDICAL ŞI DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

            Concursul/examenul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Săcele din str. Oituz nr. 54  şi constă în :

 • test grilă– pentru verificarea cunoştinţelor din legislaţia specifică prevăzută în bibliografie şi se va desfăşura în data de 16.02.2018 ora 10ºº
 • susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului şi se va desfăşura în data de 16.02.2018 ora 14ºº
 • interviul de selectie şi se va desfăşura în data de 16.02.2018 ora 15ºº

LA CONCURS SE POT ÎNSCRIE CANDIDAŢI CARE  ÎNDEPLINESC CUMULATIV URMĂTOARELE CONDIŢII:

 1. Criterii generale:
 2. a) au domiciliul stabil în România;
  b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

II.Criterii specifice:

 • pentru directorul medical:

– sunt absolventi de învatamânt universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalenta în profil medicină

– sunt confirmati ca medic specialist

-au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea respectivă

 • pentru directorul financiar – contabil

– sunt absolventi de învatamânt universitar de lunga durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic

– au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor

III.Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere
 2. b) copie după actul de identitate
 3. c) copie după diploma de licenţă sau de absolvire, după caz
 4. d) copie după certificatul de medic specialist(pentru funcţia de director medical)
 5. e) curriculum vitae
 6. f) adeverinţă care să ateste vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz
 7. g) cazierul judiciar
 8. h) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
  i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  j) proiectul/lucrarea de specialitate

1.Dosarul de înscriere va fi depus la secretarul comisie de concurs ( la comp. RUNOS al Spitalului Municipal Săcele– (0368) 404 752 între orele 08ºº–15.30)

2.Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

3.Rezultatele  selecţiei dosarelor se afişează la sediul unităţii prin înscrierea menţiunii ,,ADMIS” sau ,,RESPINS”.

4.Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere 08.02.2018 ora 15ºº
Data selecţiei dosarelor 09.02.2018 ora 14ºº
Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor 12.02.2018 ora 15ºº
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor 13.02.2018 ora 15ºº
Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor 14.02.2018 ora 15ºº
Data desfăşurării probei scrise 16.02.2018ora 10ºº
Data susţinerii proiect/lucrare de specialitate 16.02.2018 ora 14ºº
Data susţinerii interviului de selecţie 16.02.2018 ora 15ºº
Dată afişării rezultatelor finale 19.02.2018 ora 15ºº
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul final 20.02.2018 ora 15ºº
Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind rezultatul final 21.02.2018 ora 15ºº

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE DIRECTOR MEDICAL

 1. Legea nr. 95/2006 republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; (Titlurile:I,II,V,VII,VIII,XII,XV,XIX)
 2. Ordinul MS nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului MSP nr. 1778/2006;
 3. Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
 4. HG nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar;
 5. Ordinul MSP nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor comitetului director din spitalul public;
 6. Ordinul nr. 1.226 /2012pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
 7. Ordinul MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare
 9. Legea 53/2003- Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Horărârea pentru modificarea hotărârii Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din Romania nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din Romania
 11. Legea nr. 46/2003, privind drepturile pacientului- actualizată, şi Normele de aplicare a acesteia (Ordinul MSP nr. 386/2004);
 12. Ordin nr. 871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;
 13. ORDINUL nr. 44/2010 privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii actului medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 14. LEGEA nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 15. HOTARAREA GUVERNULUI nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

TEME –CADRU

pentru  proiectul /lucrarea de specialitate 

 1. Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului :
 • analiza circuitelor funcţionale ;
 • analiza structurii pe secţii
 • evaluarea relaţiei dintre structurile spitalului şi serviciile furnizate ;
 • propuneri de îmbunătăţire a structurii şi organizării spitalului.
 1. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital :
 • analiza activităţii clinice a spitalului pe tipuri de servicii furnizate ;
 • analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare,

colectare, transmitere şi validare) ;

 • îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor ;
 • propuneri de îmbunătăţire a performanţei spitalului pe baza analizei activităţii
 1. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii :
 • calitatea serviciilor ;
 • calitatea datelor raportate ;
 • calitatea personalului ;
 • satisfacţia pacientilor.

Candidaţii aleg una dintre temele de mai sus şi dezvoltă un proiect /lucrare de specialitate care vizează spitalul (maxim 8-10 pagini, tehnoredactate  pe calculator  cu fonturi de 14 in Times New Roman) care va fi depus odată cu dosarul de înscriere la concurs/examen.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply