Home / Actual / Se completează organigrama de la CENTRUL MULTICULTURAL ȘI EDUCAȚIONAL. Vezi joburile disponibile!

Se completează organigrama de la CENTRUL MULTICULTURAL ȘI EDUCAȚIONAL. Vezi joburile disponibile!

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcţiilor contractuale de execuţie vacante la CENTRUL MULTICULTURAL ȘI EDUCAȚIONAL din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

1) Inspector IT – 1 post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.

b) Condiţii specifice : – studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta -vechime în specialitatea studiilor minim 1 an; – abilitati de comunicare;

2) Personal de intretinere – 1 post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.

b) Condiţii specifice : – studii medii absolvite cu diploma de bacalureat,sau studii generale, sau scoala profesionala; – curs de calificare profesionala pentru meseria de instalator tehnico-sanitare si gaze; – vechime in activitate minim 1 an; Sunt exceptati de la obligatia prezentarii certificatului de calificare profesionala persoanele care fac dovada vechimii in activitate de minim 1 an.

3) Muncitor necalificat – ingrijitor – 2 posturi

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.

b) Condiţii specifice : – studii generale sau medii

4) Agent de paza – 1 post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.

b) Condiţii specifice : – studii medii absolvite cu diploma de bacalureat,sau studii generale, sau scoala profesionala; -atestat profesional conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor; – vechime in activitate minim 1 an; – abilitati de comunicare

Examenul/Concursul constă în următoarele etape:

– selecţia dosarelor;

– proba scrisa pentru functia contractuala de „Inspector IT” si functia contractuala de „Agent Paza” se va susţine în data 03.10.2016 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

– proba practica pentru functia contractuala de „Personal intretinere si pentru functia contactuala de „muncitor necalificat

– ingrijitor” se va susţine în data 04.10.2016 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele

– interviul se va susţine în data de 06.10.2015 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei publice; – copia actului de identitate sau orice alt act care atestă identitatea, porivit legii, după caz; – copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; – copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi,/sau specialitatea studiilor; – cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; – adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţă trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. -curriculum vitae. Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate.

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply