Home / Administratie / Se angajează un inspector pentru Serviciul Impozite şi Taxe locale

Se angajează un inspector pentru Serviciul Impozite şi Taxe locale

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal, la Serviciul Impozite şi Taxe locale din cadrul Direcţiei Economice.

INSPECTOR, clasa I, grad profesional principal

a) Condiţii generale de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Condiţii specifice :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată economice, juridice, administraţie publică absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime în specialitatea studiilor – 5 ani;
 • cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu;

Bibliografie:

 1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 7/2004 privind Codul de Conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Titlul IX ”Impozite și Taxe locale” din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Titlul IX ”Impozite și Taxe locale” din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea 273/2006 privind Finanţele Publice Locale modificările şi completările ulterioare;
 7. O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,  cu modificările şi completările ulterioare;

 Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Cazier judiciar;
 • Curriculum vitae;
 • Copie carnet de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitate studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • Copii: BI/CI, certificat de naştere şi certificat de căsătorie;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familia al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
 • Formular de înscriere la concurs (se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul constă în următoarele etape:

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisă se va susţine în data de 10.03.2015 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • interviul se va susţine în data de 12.03.2015 ora 14:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 8 zile de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply