Home / Actual / Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” angajează REFERENT (atribuții de gestionar)

Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” angajează REFERENT (atribuții de gestionar)

Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” a dat publicităţii vineri, 15 martie, anunţul privind organizarea la sediul din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35, județul Brașov, a concursului de recrutare pentru ocuparea următorului post vacant de execuție, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată şi cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi şi 40 ore pe săptămână:

• REFERENT (atribuții de gestionar), gradul IA, nivel studii medii, în cadrul Direcției Management al Resurselor Umane și Guvernanță Corporativă, Serviciul Economic Administrativ, Compartimentul Contabilitate de Gestiune.

✈ Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă/raport REVISAL.

✈ Alte condiții cerute candidaţilor:

– capacitate de lucru în echipă;

– respect pentru autoritate și ierarhie;

– asumarea responsabilităților;

– vigilență, capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;

– cunoștinţe operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES).

✈ Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

▪ formular de înscriere la concurs, adresat directorului general al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” R.A., conform modelului;

▪ copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

▪ copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

▪ copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

▪ copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sau RAPORT REVISAL;

▪ certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

▪ adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

▪ Curriculum Vitae, model comun european.

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviul. Sunt declarați admiși la proba scrisă, respectiv, la interviu, candidații care au obținut minimum 50 puncte din cele 100.

‼ Anunţul de concurs, bibliografia, atribuţiile postului şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi sunt disponibile pe site-ul www.brasovairport.ro accesând link-ul: https://brasovairport.ro/…/concurs-de-recutare-pentru…/ ‼

✈ Calendarul de desfăşurare a concursului:

▪ Depunerea dosarelor: 15-21.03.2024, ora 13:00, la Compartimentul Juridic, Guvernanță Corporativă, Resurse Umane al Regiei, din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35;

▪ Selecţia dosarelor: 22-25.03.2024;

▪ Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;

▪ Termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor;

▪ Soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

▪ Proba scrisă: 1.04.2024, ora 11:00;

▪ Afişarea rezultatelor probei scrise: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

▪ Termenul de depunere a contestaţiilor în urma desfăşurării probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor;

▪ Soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

▪ Interviul: cel mult patru zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

▪ Afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

▪ Termenul de depunere a contestaţiilor în urma desfăşurării interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor;

▪ Soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

▪ Afişarea rezultatelor finale: cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

✈ În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs începând cu data de 15.03.2024 până în data de 21.03.2024, ora 13:00, la sediul Regiei, din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35, jud. Brașov, la secretarul comisiei de concurs, Belu Gabriela – inspector de specialitate resurse umane, Compartimentul Juridic, Guvernanță Corporativă, Resurse Umane, din cadrul RA „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, de luni până joi între orele 8:00-13:00 și vineri între orele 8:00-12:00, email: [email protected]

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia