Home / Actual / Anunț selecție de parteneri – Program Operațional Capital Uman (P.O.C.U.)

Anunț selecție de parteneri – Program Operațional Capital Uman (P.O.C.U.)

Primăria Municipiului Săcele anunță organizarea unei proceduri de selecție de parteneri, entități de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU), pentru Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” – Etapa I – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) și pentru înființare GAL nou/adaptare GAL deja înființat la cerințele DLRC pentru perioada de programare 2014-2020.

Prezentul apel de cereri de propuneri de proiecte sprijină implementarea conceptului și mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată în Responsabilitatea Comunității) în orașe cu peste 20.000 locuitori prin acordarea de sprijin financiar sub formă de granturi pentru intervenții al căror scop constă în elaborarea de strategii de dezvoltare locală pentru comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și pentru înființarea unui Grup de Acțiune Locală nou/ adaptare GAL deja înființat la cerințele DLRC pentru perioada 2014-2020.

Pentru desfășurarea activităților specifice proiectului, primăria Săcele în baza OUG. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergent, face prezenta selecție de parteneri, care vor participa la implementarea proiectului.

Obiectivul general al proiectului va fi: Combaterea sărăciei și excluziunii sociale, de la nivelul comunității vulnerabile din municipiul Săcele, prin stimularea implicării comunității în dezvoltarea locală prin formarea unui parteneriat local, grup de acțiune locală (GAL), și elaborarea strategiei integrate de dezvoltare locală.

 Activitățile care vor face obiectul proiectului sunt:

 1. Managementul proiectului
 2. Animare parteneri sociali și înființarea noului GAL (Grup de Acțiune Locală)
 3. Demarcarea zonei/lor urbane marginalizate
 4. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală și a listei de operațiuni/proiectele prin care vor fi atinse obiectivele strategiei
 5. Promovarea si vizibilitatea proiectului

În vederea depunerii cererii de finanțare și a implementării activităților proiectului, Primăria municipiului Săcele caută parteneri, entităţi cu personalitate juridică înregistrate în România, astfel:

 • un partener (P1) responsabil cu animarea comunității vulnerabile și facilitarea dezvoltării comunitare. Partenerul va implica în proiect minim 3 experți în vederea derulării activităților de promovare a proiectului, de animare a comunității și facilitarea dezvoltării comunitare.
 • doi parteneri (P2 și P3) responsabili cu elaborarea strategiei de dezvoltare locală și facilitarea dezvoltării comunitare. Fiecare partener va implica în proiect minim 3 experți în vederea derulării activităților de elaborare a SDL.

CRITERII ELIGIBILITATE

Candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ condițiile din Ghidul solicitantului, condiții specifice cerere de propuneri de proiecte nr. 3 /2015 „Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori” și regulile generale de eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii generale.

Sunt asteptate propuneri din partea actorilor sociali relevanti (entități a căror activitate în cadrul proiectului contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor, respectiv entitățile care vor avea un rol relevant în elaborarea SDL și/sau în activitățile de animare și/sau demarcarea zonelor marginalizate) și care respectă următoarele condiții minime obligatorii, care trebuie îndeplinite cumulativ:

 Pentru Partenerul responsabil cu animarea (P1):

 1. Capacitate operațională și financiară – se vor depune următoarele documente:
 • certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale;
 • certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (ANAF – Direcţia Generală a Finanţelor Publice);
 • declarație pe proprie răspundere în care se va preciza faptul că cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani fiscali încheiați (2012, 2013, 2014) este de minim 80.000 de lei (suma solicitată este raportată la bugetul estimativ ce va fi alocat prin proiect partenerilor);
 1. Experiență în lucrul cu comunitățile vulnerabile de la nivelul municipiului Săcele (se va depune Statutul organizaţiei/Actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea de activități destinate comunităților vulnerabile și o declarație pe proprie răspundere în care se vor menționa activitățile/proiectele desfășurate cu comunitățile vulnerabile din Săcele și perioada de derulare a acestora);

 Pentru Partenerii responsabili cu elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (P2 și P3):

 1. Capacitate operațională și financiară – se vor depune următoarele documente:
 • certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale;
 • certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (ANAF – Direcţia Generală a Finanţelor Publice);
 • declarație pe proprie răspundere în care se va preciza faptul că cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani fiscali încheiați (2012, 2013, 2014) este de minim 80.000 de lei (suma solicitată este raportată la bugetul estimativ ce va fi alocat prin proiect partenerilor);
 1. Experiență în realizarea strategiilor de dezvoltare locală (se va depune o declarație pe proprie răspundere în care se vor menționa strategiile de dezvoltare realizate de către organizație);

CRITERII DE SELECȚIE PENTRU PARTENERUL RESPONSABIL CU ANIMAREA (P1):

Experiență în derularea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile 6 puncte1 proiect în calitate de partener – 0,5 puncte

1 proiect în calitate de beneficiar –    1 punct

Pentru fiecare proiect se cumuleză puncte, dar nu mai mult de 6 puncte în total.

Se va depune o listă de proiecte în care vor fi menționate titlurile, finanțatorul, codul SMIS/numărul proiectului, calitatea deținută de organizație în cadrul proiectului, perioada de implementare.

Experiență anterioară în cadrul unor parteneriate încheiate cu instituții publice 3 puncte1 parteneriat – 1 punct

Pentru fiecare proiect se cumuleză puncte, dar nu mai mult de 3 puncte în total.

Se va depune o listă de parteneriate în care vor fi menționate instituțiile publice partenere, obiectul parteneriatului, perioada de derulare.

Experiență în animare comunitară 6 puncteOrganizația are la dispoziție echipă cu experiență în domeniu – 1 punct/expert care a participat anterior la animarea unei comunități

Pentru fiecare expert se cumulează puncte, dar nu mai mult de 3 puncte în total.

Se vor depune CV-urile experților pe care organizația îi va implica în proiect, însoțită de o declarație de disponibilitate a acestora în cazul în care ei nu sunt angajați ai organizației.

Organizația a participat la acțiuni/proiecte de animare a comunității – 1 punct/acțiune sau proiect

Pentru fiecare acțiune/proiect realizate se cumulează puncte, dar nu mai mult de 3 puncte în total.

Se va depune o listă cuprinzând acțiunile/proiectele realizate de organizație cu indicarea tipului acțiunii, respectiv titlul proiectului, finanțatorul, codul SMIS/numărul proiectului, calitatea deținută de organizație în cadrul proiectului, perioada de implementare.

Experiență în lucrul cu comunitățile vulnerabile 5 puncteSe va depune o listă cuprinzând acțiuni/proiecte adresate comunităților vulnerabile din Municipiul Săcele derulate în ultimii cinci ani, cu indicarea tipului acțiunii, respectiv titlul proiectului, finanțatorul, codul SMIS/numărul proiectului și durata de implementare.

Se va cuantifica în luni durata totală, cumulată, a tuturor acestor acțiuni/proiecte.

Organizația care probează cea mai mare durată va primi 5 puncte. Pentru celelalte organizații se va aplica următorul algoritm de calcul:

P = (Dn / Dmax) x 5,

Unde:

P = Punctaj organizație

Dn = durata totală a acțiunilor/proiectelor derulate de organizație

Dmax = durata totală a acțiunilor/proiectelor derulate de organizația care a probat cea mai mare durată a acestora

Total 20 de puncte

CRITERII DE SELECȚIE PENTRU PARTENERII RESPONSABILI CU ELABORAREA SDL (P2 ȘI P3):

Experiență în derularea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile 6 puncte1 proiect în calitate de partener – 0,5 puncte

1 proiect în calitate de beneficiar –    1 punct

Pentru fiecare proiect se cumuleză puncte, dar nu mai mult de 6 puncte în total.

Se va depune o listă de proiecte în care vor fi menționate titlurile, finanțatorul, codul SMIS/numărul proiectului, calitatea deținută de organizație în cadrul proiectului, perioada de implementare.

Experiență anterioară în cadrul unor parteneriate încheiate cu instituții publice 3 puncte1 parteneriat – 1 punct

Pentru fiecare proiect se cumuleză puncte, dar nu mai mult de 3 puncte în total.

Se va depune o listă de parteneriate în care vor fi menționate instituțiile publice partenere, obiectul parteneriatului, perioada de derulare.

Experiență în realizarea strategiilor de dezvoltare locală 6 puncteOrganizația are la dispoziție echipă cu experiență în domeniu – 1 punct/expert care a participat anterior la elaborarea de SDL

Pentru fiecare expert se cumulează puncte, dar nu mai mult de 3 puncte în total.

Se vor depune CV-urile experților pe care organizația îi va implica în proiect, însoțită de o declarație de disponibilitate a acestora în cazul în care ei nu sunt angajați ai organizației.

Organizația a realizat SDL – 1 punct/strategie

Pentru fiecare SDL realizată se cumulează puncte, dar nu mai mult de 3 puncte în total.

Se va depune o listă cuprinzând SDL-urile realizate de organizație în care se vor menționa denumirea și beneficiarii acestora.

Experiență în facilitare comunitară 4 puncteOrganizația are la dispoziție echipă cu experiență în domeniu – 1 punct/expert cu experiență în facilitare comunitară.

Pentru fiecare expert se cumulează puncte, dar nu mai mult de 3 puncte în total.

Se vor depune CV-urile experților pe care organizația îi va implica în proiect, însoțită de o declarație de disponibilitate a acestora în cazul în care ei nu sunt angajați ai organizației.

 

Se va acorda 1 punct pentru experiența organizației în facilitare comunitară.

Se vor descrie acțiuni //proiecte derulate în parteneriat cu entități publice, din mediul de afaceri și societatea civilă care au contribuit la soluționarea unor probleme ale comunității.

Experiență de lucru cu grupurile de acțiune locală 6 punctea.       Experiența organizației în formarea unui GAL

Se acorda: –  3 puncte pentru lider de parteneriat

– 2 puncte pentru  membru GAL

b.      Experiența organizației în realizărea unei strategii GAL pentru a cărei implementare s-a obținut finanțare nerambursabilă.

Se acorda: –  3 puncte pentru coordonarea realizării unei strategii GAL

– 2 puncte pentru  partener la realizarea unei strategii GAL

Se va depune depune o declarație în care se va specifica numele GAL-ului, membrii, rolul avut de candidat, respectiv titlul proiectului pentru finanțarea strategiei, finanțatorul, codul SMIS/numărul proiectului, calitatea deținută de organizație în cadrul proiectului, perioada de implementare.

Total 25 de puncte

EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE

DOSARELE VOR FI DEPUSE PENTRU UN SINGUR TIP DE PARTENER.

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare.

Departajarea candidaților cu punctaje egale se va face în funcție de punctajul obținut la criteriul „experiență în animarea comunității” pentru Partenerul P1, respectiv „experiență în realizarea strategiilor de dezvoltare locală” și „experiență de lucru cu grupurile de acțiune locală” pentru Partenerii P2 și P3.

Vor fi declaraţi câştigători participanţii „admişi” care întrunesc numărul cel mai mare de puncte.

DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Dosarele de candidatură se depun în plic închis la adresa Primaria Municipiului Săcele,

Adresa: Piața Libertății 17, jud. Brașov cu mențiunea  “Selecție  partener  DLRC”,  până  la  data  de  21.01.2016,  ora 12.

ANUNŢAREA ŞI PUBLICAREA REZULTATELOR

Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct în maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea dosarelor de candidatură.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply