Home / Actual / Primăria Săcele caută administratori pentru Cantina de Ajutor Social şi pentru Centrul Multicultural şi Educaţional

Primăria Săcele caută administratori pentru Cantina de Ajutor Social şi pentru Centrul Multicultural şi Educaţional

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, după cum urmează:

(1)Cantina de Ajutor Social – Directia Publică de Asistență Sociala:

 ADMINISTRATOR, treapta IA-1 post

 1. a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin HG nr.1027/2014:
 2. b) Condiţii specifice :
 • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor: 3 ani;

(2) Centrul Multicultural si Educational-Directia Cultura Tineret, Sport, Turism

ADMINISTRATOR, treapta II- 1 post

 1. a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin HG nr.1027/2014:
 2. b) Condiţii specifice :

– studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime/experiență minim 2 ani;

– abilități de comunicare;

Examenul/Concursul constă în următoarele etape:

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisă se va susţine în data de 29.05.2017 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • interviul se va susţine în data de 31.05.2017 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 •  formular de inscriere la concurs (se pune la dispozitia candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs)
 •  copia actului de identitate sau orice alt act care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 •  curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele .

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

Anunt publicat pe 5 mai 2017

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply