Home / Actual / Primaria Săcele angazează Șef Birou, Inspector și Îngrijitor curățenie

Primaria Săcele angazează Șef Birou, Inspector și Îngrijitor curățenie

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează examen/concurs in vederea ocuparii functiilor contractuale de conducere si executie:

1) BIROU FOND LOCATIV, SPAŢII CU ALTA DESTINAŢIE, ADMINISTRARE SPITAL, POLICLINICA – Şef Birou – 1 Post

2) BIROU ADMINISTRATIV – SERVICIUL TEHNIC – ingrijitor curăţenie – 1 post

 3) BIROU ADMINISTRATIV – SERVICIUL TEHNIC Inspector – 1 post

1) BIROU FOND LOCATIV, SPAŢII CU ALTA DESTINAŢIE, ADMINISTRARE SPITAL, POLICLINICA – Şef Birou – 1 Post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin HG nr.1027/2014:

   b) Condiţii specifice :

– studii superioare de lunga durata, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă in domeniul tehnic, economic sau administrativ

 – vechime în specialitatea studiilor: 5 ani;

Bibliografie

   2) BIROU ADMINISTRATIV – SERVICIUL TEHNIC – ingrijitor curăţenie – 1 post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.

 b) Condiţii specifice de participare:

 – studii generale,

  – fara vechime in munca

   3) BIROU ADMINISTRATIV – SERVICIUL TEHNIC Inspector – 1 post

 a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.

  b) Condiţii specifice :

– studii superioare de lunga durata, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă in domeniul economic, juridic, administrativ, tehnic.

 – fara vechime in specialitatea studiilor;

Bibliografie

Examenul/Concursul constă în următoarele etape:

– depunere dosare: 12.04.2022-27.04.2022- selecţia dosarelor: 28.04.2022-29.04.2022

– proba scrisa se va sustine in data de 11.05.2022 ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele

  – proba practica se va sustine in data de 11.05.2022( pentru postul de ingrijitor) ora 13.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele ,

  – interviul se va susţine conform art.24 alin.5 din HG nr.286/2011, interviul se sustine intr-un termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise si/ sau probei practice, dupa caz;

Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar plic care va conţine următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare, care se completează pe un formular tipizat, pus la dispoziție de Compartimentul Resurse Umane;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau îns pecialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare liberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul dei nscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

  (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. După verificarea conformităţii copiilor, originalele se returnează.

 Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

Relaţii suplimentare pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

Date de contact: Monica POSEDARU, referent in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0268/276164 int. 105, 0786.115.503, email: [email protected]; [email protected]

Formular de înscriere

Declarațíe pe propria răspundere;

Opis documente;

Formular G.D.P.R. 

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia