Home / Actual / Primăria Săcele angajează pentru creșa din municipiu 1 post Asistent Medical

Primăria Săcele angajează pentru creșa din municipiu 1 post Asistent Medical

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs/examen în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante noi infiintate conform HCL nr.212/13.07.2023, Cresa nr.1 Municipiul Sacele Jud. Brasov.

1) Asistent medical – 1 post

a) Condiţii de participare:

1) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.35 alin.(1) din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

2) Condiţii specifice de participare: – studii postliceale in domeniul sanatatii / Diploma de licenta de asistent medical generalist – certificat de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, vizat la zi.

b) Durata timpului de muncă: 8 ore /zi cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40/ore pe săptămână,

c) Incheierea contractului individual de muncă se va face pe perioadă nedeterminată

d) Calendarul de desfășurare a concursului/examenului:

1) Depunere dosare de înscriere: în perioada 20.09.2023 și pană la data limită 03.10.2023, ora 15.30;

2) selecţia dosarelor – în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ;

3) probă scrisa în data de 10.10.2023 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele

4) proba interviu se va susține ulterior probei scrise la sediul Primăriei Municipiului Săcele Nota: După afişarea rezultatelor obţinute, dupa caz la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisa şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, dupa caz la selecţia dosarelor, la afişărea rezultatului probei scrise şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Conform prevederilor art.35 alin.1 din Hotărârea nr.1336/2022, pentru înscrierea la concurs/examen candidaţii vor prezenta un dosar plic care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă (si originalul) sau dupa caz adeverinţa eliberata de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; documentul poate fi inlocuit cu declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia pentru candidatul declarat admis la selecţia dosarelor de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului ;

g) adeverinţă medicală (original) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.

h) copie dupa certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania vizat la zi se va prezenta si originalul, h) curriculum vitae, model comun european.

i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare- în original. Copiile de pe actele prevazute la art.35 alin.1 lit b)-e) din HG nr.1336/2022 se prezinta insotita de documentele originale, care se certifica cu mentiunea ,,conform cu originalul” de catre secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Municipiului Săcele, mun. Săcele, str. Piata Libertății nr. 17, Compartimentul Resurse Umane în termen de 10 zile lucrătoare de la anunț în perioada 20.09.2023 și pană la data limită 03.10.2023, ora 15.30.

Relaţii suplimentare se poate obţine de la tel. 0268 276 164 int 105 / 0786115503 Comp. Resurse Umane, avizierul instituţiei şi site-ul Primăriei Municipiului Săcele.

Bibliografia și tematica pentru postul pentru care se organizează concursul/examenul sunt anexate prezentei. Afisat in data de 20.09.2023 ora 10.00 la avizierul Primăriei 3.) Bibliografia și tematică specifică pentru postul de – ASISTENT MEDICAL 1. “ Ordinul M.S.F. nr.653/25.09.2001”, publicat în Monitorul Oficial partea I, nr.777/05.12.2001; 2. “Programul Naţional de Imunizãri”; 3. “Atitudinea în şocul anafilactic la copii ”, Spitalul Clinic de Copii, Bucureşti, Conf. Dr.Coriolan Ulmeanu; 4. “Urgenţele Medico-Chirurgicale”, sinteze pentru cadre medii de Lucreţia Titirca; 5. “Boli infecţioase”, vol.II, autor Marin Ghe., Voiculescu; 6. “Infecţioase” autor Prof.Mircea Chiotan; 7. “Tratat de pediatrie” autor Conf. Dr.Claudiu Taindel; 8. O.U.G. nr. 144/28.10.2008 (*actualizată*) privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; 9. Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea creşelor, cu modificările și completările ulterioare; 10. H.G. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara; 11. O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 12. Ordinul Ministrului Sănătății nr.1456/25.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor; 13. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 2.508 / 4.493 / 2023 METODOLOGIE din 27 iulie 2023privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos;

TEMATICÃ:

1. Metodologia privind examinările medicale periodice de bilanţ al stãrii de sănătate pentru preşcolari şi elevi (scop, etapele de examinare, obiectivele examinãrilor periodice medicale de bilanţ, modul de efectuare a examinãrilor periodice medicale de bilanţ al stãrii de sãnãtate, documentele necesare la înscrierea/terminarea creşei)

2.Examenul dezvoltãrii fizice conţinut (aspectul somatoscopic, dezvoltarea caracterelor sexuale secundare, somatometria –antropometria, fiziometria)

3.Examenul oftalmologic pentru depistarea principalelor boli oftalomologice întâlnite la copii şi tineri (tehnica depistãrii tulburãrilor de vedere la copii)

4.Atribuţiile cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale referitor la: -activitãţi privind asistenţa medicalã preventivã -activitãţi medicale privind asistenţa medicalã curativã -activitãţi de perfecţionare a pregãtirii profesionale

5.Boli infecţioase: -eruptive (rujeola, rubeola, varicela, scarlatina) -neeruptive (cu poartã de intrare respiratori: gripa, oreionul, guturaiul-rinita acută/răceala; cu poartã de intrare digestivã- dizenteria bacterianã, hepatita acutã viralã A, trichineloza, toxiinfecţii alimentarii; cu poartã de intrare dominantã tegumentul: tetanosul, rabia, tifosul exantematic) -boli infecţioase cu transmitere: parenteralã, prin soluţii de de contnuitate, pe cale sexualã

6.Vaccinãrile şi imunizãri: definiţii, administrarea vaccinurilor (cale de administrare, vaccinurile de rutinã ale copilãriei şi adolescenţei, hipersensibilitatea la componentele vaccinurilor, contraindicaţiile şi precauţiunile la vaccinare)

7.Atitudinea în şocul anafilactic la preşcolari: diagnostic, terapia de urgenţã

8.Triajul epidemiologic: când se efectueazã, scopul, ce se controlează, măsurile antiepidemice necesare a fi luate, tehnica recoltării exudatului faringo-amigdalian

9.Dermatozele parazitare: scabia, pediculoza

10.Micozele cutanate: epidermofitii- pitiriazis versicolorpilomicoze – tricofiţia uscată a pielii capului; microsporia pielii capului, favulus

11.Diagnostic şi atitudinea terapeuticã de urgenţã în: insuficienţã respiratorie acutã, criza de astm bronşic, resuscitarea cardio-respiratorie, colica biliarã şi renalã, starea de rău convulsivã, hemoragia nazală, corpii strãini oculari, arsurile oculare, traumatismele pe regiuni anatomice, traumatismele vaselor şi hemostaza provizorie, plãgile (îngrijirea plăgilor, tehnica pansării plăgii la locul accidentului şi în cabinetul medical, plăgile cu potenţial tetanigen), entorse, luxaţii, fracturi, arsurile termice, insolaţia, febra

12.Intoxicaţiile acute exogene: criterii de apreciere a periculozitãţii, mãsuri terapeutice nespecifice de prin ajutor şi administrarea de antidoturi.

13.HG nr.2 /2009 privind adoptarea Codului de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia