Home / Actual / Post vacant la Primăria Săcele în cadrul biroului administrativ

Post vacant la Primăria Săcele în cadrul biroului administrativ

Primăria  Municipiului  Săcele  cu  sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante la:

BIROU  ADMINISTRATIV -SERVICIUL TEHNIC  –   ingrijitor curăţenie    –   1 post

 1. a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.
 2. b) Condiţii specifice de participare:
 •  studii generale,
 •  vechime în muncă minim 6 ani

Examenul/Concursul constă în următoarele etape:

 • selecţia dosarelor;
 • proba practică se va susţine în data de 22.04.2020 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar plic care va conţine următoarele documente:

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată;
 6. adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la sediul Primăriei Municipiului Săcele. (anunt publicat pe 25 martie)

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la tel. 0268 276 164-int. 105 Comp. Resurse Umane, avizierul instituţiei şi site-ul Primăriei Municipiului Săcele.

Documente atașate:

Măsuri drastice și la Săcele: Orar transport public modificat, fără magazine deschise non-stop și fără activități în parcuri

COVID-19: TOATE intrările în scările de bloc din cartierele Movilei, Stefan cel Mare și Electroprecizia se vor dezinfecta

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia