Home / Administratie / Post de magaziner-gestionar disponibil la Primaria Sacele

Post de magaziner-gestionar disponibil la Primaria Sacele

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, județul Brașov, str. Piața Libertății nr.17, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacantă de magaziner-gestionar, treapta profesionala I din cadrul Seviciului Public Local de Asistență Socială și Cantina de Ajutor Social din cadrul aparatului de specialitate al Primarului:

   a) Conditii generale de participare : candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.3 din Hotararea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificata prin HG nr.1027/2014:

   b)  Conditii specifice :

 • studii medii liceale,  absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vârsta minimă 21 ani;
 • cunoștinte de contabilitate primară;
 • cunoștinețe operare pe calculator, nivel mediu;

          Examenul/Concursul  constă în următoarele etape :

 • selecția dosarelor
 • proba  scrisă se va susține în data 14.04.2015  orele 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • interviul se va susține în data de 16.04.2015 orele 14:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducatorului instituției publice;
 • copia actului de identitate  sau orice alt act care atestă identitatea, porivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în munca și/sau  în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar  sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil  cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința trebuie să conțina în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 • curriculum vitae;

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate.

             Dosarele  de înscriere se  pot depune în termen de 10 zile lucrătoare  de la publicarea anunțului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele .

Bibliografie:

 •  Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 •  Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile  si completarile ulterioare;
 •  Ordinul MEF nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile;
 •  Ordinul MFP nr.2861/2009 pentru  aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 •  HCM nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;

            Relatii suplimentare  se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane al Primariei Municipiului Sacele

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply