Home / Actual / Mai multe joburi sunt disponibile în cadrul Primăriei Municipiului Săcele

Mai multe joburi sunt disponibile în cadrul Primăriei Municipiului Săcele

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiilor  publice de executie astfel:

1.Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Urbanism

 1. a) Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completarile ulterioare
 2. b) Conditii specifice :

         – studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in domeniul  constructiilor industriale si civile, arhitectură,  urbanism, sau ramura de inginerie civilă, cadastru, topografie

           – vechime in specialitatea studiilor – minim 1 an

Atributiile  prevazute in fisa postului sunt urmatoarele:

 • Asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii autorizatiilor de construire/desfiintare, certificatelor de urbanism;
 • Verificarea operativa privind respectarea structurii si continutului documentatiilor depuse si restituirea dupa caz a documentatiilor necorespunzatoare;
 • Intocmeste si evalueaza documentatiile specifice activitatii, respectand termenii legali si procesele, procedurile si regulamentele in vigoare. Aplica regulamentele locale de urbanism si reglementarile prevazute in documentatiile tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului.
 • Analiza proiectului depus pentru autorizarea executarii lucrarilor, pentru conastatarea indeplinirii tuturor cerintelor si conditiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism precum si a conditiilor cuprinse in avizele obtinute de solicitant;
 • Redactarea si prezentarea pentru semnare a certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire/desfiintare;
 • verifica respectarea proiectului tehnic in vederea eliberarii certificatului de urbanism de dare in folodinta definitiva;
 • Participa si pregateste sedintele stabilite conform activitatii.
 • Intocmeste rapoarte pe care le inainteaza Comisiei de Urbanism, apoi Consiliului Local spre analiza si dezbatere, intocmeste proiecte de hotarare privind aprobare PUD, PUZ, precum si pentru alte activitati care tin de compartiment, redacteaza hotararile de consiliu local aferente compartimentului;
 • Participa la toate activitatile organizate de primarie in domeniul de activitate
 • Tine evidenta corespondentei repartizate si o indosariaza conform legii arhivarii dupa solutionarea in termen a acesteia;
 • Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară;
 • Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;
 • Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului

Bibliografie

Mai citeste pe site si despre un accident mortal la Săcele

 2.Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Juridic

 1. a) Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completarile ulterioare
 2. b)  Conditii specifice :

             – studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in stiinte juridice

            –  vechime in specialitatea studiilor – minim 1 an

Atributiile  prevazute in fisa postului sunt urmatoarele

 • desfasoara activitatea in cadrul Compartimentului Juridic
 • intocmeste rapoarte ce urmeaza a fi semnate de Secretarul General al Municipiului Sacele
 • are obligatia insusirii continue a legislatiei specifice domeniului de activitate
 • acorda asistenta juridica directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor institutiei la solicitarea acestora
 • intocmeste, verifica si avizeaza lucrari cu caracter juridic
 • colaboreaza la intocmirea oricaror acte cu caracter normativ elaborate de institutie
 • intocmeste dispozitii
 • informeaza Secretarul General al Municipiului Sacele cu privire la stadiul lucrarilor pe care le are spre solutionare si ori de cate ori se iveste o problema in cadrul compartimentului sau in legatura  cu activitatea desfasurata de acesta
 • elaboreaza la solicitarea sefilor ierarhici superiori, sinteze, statistici si analize referitoare la actele administrative din evidenta compartimentului
 • asigura relatiile de comunicare si fluidizare a informatiilor intre directii, servicii, birouri si  compartimente
 • participa la activitatea de instruire si perfectionare a functionarilor din cadrul In acest sens este necesar ca personalul sa cunoasca in detaliul activitatea pe care o desfasoara, procedurile de lucru, comportamentul fata de cetatean, metodele de investigatie si analiza situatiei, tehnicile de comunicare si acces la bazele de date si modul de solutionare a problemelor  cetatenilor cu respectarea prevederilor  legale in vigoare
 • urmareste modul de respectare a drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor constitutiei si ale legilor tarii, ale decretelor Presedintelui Romaniei, ale hotararilor guvernului, ale actelor emise de ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale, ale hotararilor consiliului judetean si ale consiliului local si il informeaza pe seful ierarhic superior
 • intocmeste proiecte de hotarare  si rapoarte  de specialitate din partea Compartimentului Juridic
 • participa la sedintele consiliului local, cand este necesar si in situatia cand intocmeste proiecte de hotarare, rapoarte si documentele aferente si pregateste orice materiale solicitate de catre consilieri in cadrul sedintelor de consiliu
 • intocmeste si propune spre aprobare statute, regulamente, studii privind organizarea si functionarea autoritatilor si serviciilor publice de interes local
 • acorda raspunsuri in vederea solutionarii in termen legal a corespondentei repartizate spre rezolvare, inclusiv a notelor de audienta, interpelari formulate de catre consilierii locali
 • participa la organizarea activitatii de consultare a populatiei prin referendum
 • participa la organizarea si efectuarea recensamantului populatiei
 • participa la desfasurarea activitatilor de protectie civila
 • informeaza serviciile cu privire la modificarile si completarile ulterioare ale legislatiei in vigoare acolo unde nu exista Legis.
 • inregistreaza corespondenta repartizata de seful ierarhic superior in registru de corespondenta al compartimentului si acorda raspunsuri in vederea solutionarii in termen legal a corespondentei repartizate spre rezolvare
 • asigura si raspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor hotararilor Consiliului Local si dispozitiilor de primar ce privesc obiectul de activitate al compartimentului
 • Asigură pregatirea documentelor necesare în vederea arhivării;
 • Pastrează secretul de serviciu, fiind interzisă scoaterea de documente din instituție;
 • Îndeplinește orice alte atribuții repartizate de șefii ierarhici superiori, transmise de conducerea Primariei Municipiului Săcele precum și Consiliul Local, în scris sau verbal.
 • Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară;
 • Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare
 • Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului
 • Are datoria să îşi îndeplinească cu profesionalism atribuţiile;

Bibliografie

Un sacelean, sus pe lista de Senat la PNL Brasov

         (3)  Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Impozite si Taxe Locale

 1. a) Conditii generale de participare : candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completarile ulterioare
 2. b)  Conditii specifice :

             – studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in domeniul economic

            –  vechime in specialitatea studiilor – minim 1 an Atributiile  prevazute in fisa postului sunt urmatoarele

 • Preluarea declaraţiilor de impunere
 • Verificarea declaraţiilor de impunere si a documentelor anexate
 • Intocmirea referatelor de specialitate
 • Introduce in baza de date a institutiei, a datelor din declaratiile de impunere, de modificare a masei impozabile si de scoaterea din evidenta a bunurilor impozabile sau taxabile si raspunde de oportunitatea, incadrarea in timp si legalitatea acestora;
 • Verificarea debitelor, scaderilor, accesoriilor, amenziilor, in cazul persoanelor fizice
 • Verifica si centralizeaza declaratiile fiscale privind stabilirea altor taxe locale stabilite in sarcina persoanelor fizice, in conformitate cu Hotararile Consiliului Local, realizeaza evidenta acestora, calculeaza debitele aferente precum si majorarile de intarziere pentru debitele neincasate
 • Intocmirea referatelor cu propuneri;
 • Insusirea permanenta a legislatiei aparute si punerea in aplicare a acesteia
 • Intocmeste si raspunde de corespondenta primita, de adresele de raspuns conform legislatiei in viguare;
 • Verificarea perioadica a bazei de date in ceea ce priveste achitarea debitelor
 • Evidentiaza si urmareste debitele restante si face propuneri pentru compensarea plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea pozitiilor de rol
 • Urmareste si raspunde de realizarea creantelor fiscale in termenul de prescriptie
 • Constata contraventiile si infractiunile din punct de vedere al obligatiilor catre bugetul local si ia masuri, conform legislatiei in vigoare;
 • Aplicarea procedurilor legale de executare silita a creantelor bugetului local in cadrul  termenului de prescriere,
 • Verifica periodic  baza de date în vederea depistării unor probleme şi impune măsuri pentru  remedierea situaţiei
 • Analizeaza si prezinta organelor competente propuneri in legatura cu acordarea de amanari, esalonari, reduceri, scutiri si restituiri de impozite si taxe, precum si majorari de intarziere;
 • Verifica persoanele fizice din punct de vedere al incadrarii in perioadele de scutire, conform prevederilor actului normativ in baza caruia au fost aprobate;
 • Analizeaza, solutioneaza si opereaza in baza de date a cererilor de scutire de la plata a impozitelor si taxelor locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • Analizeaza si solutioneaza cererile contribuabililor persoane fizice privind restituirea sau compensarea unor sume nedatorate, platite in plus sau eronat la bugetul local;
 • Analizeaza cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscala pentru persoane fizice si intocmeste certificatele fiscale in cazul persoanelor fizice
 • Stabileste in sarcina contribuabililor diferente de impozite si taxe pentru nerespectarea obligatiilor fata de bugetul local si calculeaza, potrivit legii, majorari de intarziere pentru neplata in termenele legale ale impozitelor datorate;
 • Intocmirea proceselor verbale de impunere, a deciziilor de impunere, instiintarilor de plata;
 • Intocmeste si raspunde de închidere/deschidere an fiscal
 • Face propuneri motivate privind stabilirea impozitelor si taxelor datorate de pers. fizice
 • Realizeaza si raspunde de activitatea de control a persoanelor fizice in vederea verificarii datelor din declaratiile fiscale cu cele din teren
 • Acordarea de explicaţii contribuabililor persoane fizice privind modul de impunere
 • Participa si realizeaza inventarierea masei impozabile
 • Intocmirea plicurilor si confirmarilor de primire;
 • Face propuneri si aplica masurile ce se impun pentru initierea unor actiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin masuri de executare silita a unitatilor si persoanelor care nu-si achita in termen obligatiile fiscale ;
 • Trimestrial prezinta rapoarte conducerii primariei mun. Sacele;
 • Urmareste respectarea si aplicarea Hotararilor Consiliului Local si a tuturor actelor normative care reglementeaza veniturile bugetului local.
 • Raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite;
 • Raspunde de bunurile aflate in gestiunea sa
 • Arhiveaza si raspunde de pastrarea dosarelor fiscale si celorlalte documente referitoare la depunerea si incasarea debitelor
 • Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară si a politicii privind securitatea fizica;
 • Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;
 • Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului;
 • Asigurarea relatiilor de comunicare si fluidizare a informatiilor intre directii, servicii, compartimente;
 • Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă in Consiliul Local;
 • Pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate si raspunde pentru legalitatea actiunilor intreprinse
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale Primarului sau primite de la şefii ierarhici;
 • Participa la desfasurarea activitatilor de protectie civila;
 • Nu paraseste locul de munca fara sa anunte seful ierarhic superior

Bibliografie

Concursul  constă în următoarele etape :

Concursul consta in urmatoarele etape:

       –  selectia dosarelor

       – proba scrisa se va sustine in data de 19.11.2020 ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele, Str.Piata Libertatii nr.17,

       – interviul se va sustine in data de 23.11.2020 ora 12.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele Str.Piata Libertatii nr.17

      Durata timpului de munca este normal, respectiv 8 ore/ 40 ore pe sapatamana

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49, lit. a) – j) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 19.10.2020-09.11.2020,  la  sediul Primariei Municipiului Sacele, din Str.Piata Libertatii nr.17 la  secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:
a) formularul de înscriere – tip;
b) curriculum vitae,  modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d)  copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,

care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

NOTĂ: Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare  privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la  avizierul instituţiei şi  de pe  site-ul Primăriei Municipiului Săcele (condiţiile de participare şi bibliografia se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Sacele : [email protected]

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia