Home / Actual / Joburi disponibile în Primăria Săcele: Care sunt acestea și ce condiții sunt puse candidaților?

Joburi disponibile în Primăria Săcele: Care sunt acestea și ce condiții sunt puse candidaților?

Pe scurt, joburile disponibile sunt:

 • Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Control Managerial
 • Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Investiţii
 • Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Contabilitate, Financiar Salarizare Buget Ordonantare CFPP
 • Referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Fond Funciar Registrul Agricol, Cadastru

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiilor publice de executie astfel:

Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Control Managerial

 1. a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu modificarile si completările ulterioare
 2. b) Condiţii specifice :

–    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalentă in stiinte economice sau stiinte juridice

–   vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani

Atribuţiile prevăzute în fişa postului sunt următoarele:

-Asigură organizarea, coordonarea, implementarea, monitorizarea şi menţinerea sistemului de control intern managerial;

-Elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al entităţii, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, precum şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia;

-Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară;

-Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;

-Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului;

-Are datoria să îşi îndeplinească cu profesionalism atribuţiile;

-Supune aprobării conducătorului entităţii programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al entităţii;

-Întocmeşte registrul riscurilor, propune spre aprobare lista cu membrii comisiei de monitorizare a riscurilor;

-Urmăreste realizarea şi asigură actualizarea programului de control intern/managerial ori de cate ori este nevoie;

-Coordonează şi îndrumă direcţiile/serviciile/birourile şi compartimentele din cadrul entităţii în vederea elaborării procedurilor formalizate ,în vederea îndeplinirii în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienţă a obiectivelor entităţii;

-Analizează şi avizează procedurile formalizate şi le transmite spre aprobare conducătorului entităţii;

-Stabileşte codificarea procedurilor de sistem/operaţionale potrivit Listei codurilor de identificare ale procedurilor de sistem/operaţionale aferente domeni ilor de activitate ale Primăriei municipiului Săcele;

-Prezintă conducătorului entităţii, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin trimestrial, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, în raport cu programul adoptat, la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică intreprinse, precum şi alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu;

-Monitorizează, coordonează şi îndrumă activităţile privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial in toate direcţiile/serviciile/birourile/compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Săcele;

-Coordonează, monitorizează şi analizează acţiunile specific fiecărui standard, de control                  intern/managerial necesare implementării lor  în cadrul tuturor direcţiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Primăriei municipiului Săcele;

-Întocmeşte situaţiile şi rapoartele privind stadiul de implementare a standardelor de control intern /managerial;

-Consiliază, la cerere, şefii de direcţii/servicii/birouri şi compartimente privind actele normative care au legatură cu activitatea de implementare a sistemului de control intern/managerial, managementul calităţii în cadrul Primăriei municipiului Săcele;

-Pregăteşte, analizează şi actualizează planul anual al managementului calităţii

-Coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor

-Colaborează cu toate compartimentele entităţii în vederea îmbunătăţirii contiunue a sistemului de management al calităţii;

-Asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de conducătorul entităţii;

-Asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice;

-Asigură şi răspunde tuturor solicitărilor Primarului pe domeniul de management al calităţii

-Aduce la cunoştinţă pe cale ierarhică orice neregulă, abatere, anomalie constatată pe linie de managementul calităţii;

–  Respectă legislatia şi reglementările legale în vigoare aplicabile activităţilor desfasurate;

–  Implementează, menţine şi îmbunătăţeşte sistemul de management al calitati i în cadrul Primariei Municipiului Sacele

-Răspunde de atingerea obiectivelor activităţilor desfasurate;

-Răspunde de cunoaşterea politicii şi a obiectivelor strategice ale Primariei;

-Comunică angajamentul, politica şi obiectivele SMIC, respectiv asigură instruirea pe această linie a personalului;

-Răspunde de relaţia cu organismele de reglementare în domeniul calitatii şi cu organismul de certificare;

-Coordonează activitatea de proiectare, elaborare, documentare şi implementare a Sistemului de management al Calitatii;

-Răspunde de stabilirea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea proceselor necesare SMI;

-Verifică si actualizeaza documentele SMIC

-Completează şi menţine înregistrările specifice SMIC;

-Retrage, arhivează, distruge documentele SMIC perimate;

-Respectă prevederile documentaţiei SMIC:procedurile de sistem (PS), procedurile de lucru (PL); instrucţiunile de lucru (IL), fişele de proces (FP);

-Colaborează cu compartimentele funcţionale şi de producţie din cadrul primariei în vederea întocmirii procedurilor şi instrucţiunilor de lucru;

-Răspunde tuturor solicitărilor provenite pe linie de management al calitatii

-Participă la actualizarea structurii organizatorice a SMIC;

-Planifică etapele anuale ale SMIC;

-Elaborează programul anual de desfăşurare al auditurilor interne şi îl supune aprobării Primarului;

-Planifică auditul intern şi anunţă departamentele ce urmează să fie auditate;

-Răspunde de efectuarea auditurilor interne;

-Conduce auditurile interne ale SMIC şi asigură toate condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestora

-Participă la activitatea de analiză a cauzelor neconformităţilor;

-Participă la analiza sesizărilor şi reclamaţiilor pe linie de managementul calităţii;

-Urmareşte finalizarea acţiunilor preventive si corective stabilite;

– Analizează sesizările, care privesc domeniul de activitate specific şi poate propune acţiunile corective necesare.

-Elaborează chestionarul privind satisfacţia cetatenilor;

-Participă la activitatea de măsurare a satisfacţiei cetatenilor;

-Colectează chestionarele completate;

-Analizează rezultatele obţinute în urma măsurarii satisfacţiei cetatenilor;

-Elaborează raportul privind masurarea satisfactiei cetatenilor;

-Prezintă raportul privind masurarea satisfactiei cetatenilor în sedinţa de analiză a managementului.

-Participă la analizele efectuate de management în vederea stabilirii eficacităţii Sistemului de Management al Calităţii;

– Elaborează Raportul privind funcţionarea SMC;

-Prezintă Managementului de vârf Raportul privind functionarea sistemului la şedinţa de analiză a managementului privind SMC; Elaborează PV de analiza a managentului;

-Urmăreşte finalizarea deciziilor luate în Şedinţele de analiză a managementului privind SMC.

-Coordonează activitatea de instruire şi evaluare a personalului în domeniul managementului al calitatii;

-Stabileşte necesarul de instruire în domeniul SMC, propune programe de instruire şi urmăreşte eficacitatea acestora;

-Realizeaza instruirea personalului privind SMC, documentatie si standard de referinta, cel puţin o dată pe an (sau ori de câte este nevoie)

– Monitorizeaza si respecta prevederile Regulamentului UE nr.679/2016, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor şi a politicilor insituţiei în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de sensibilizare şi de formare a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente;

–  Furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul UE nr.679/2016;

– Cooperarea cu autoritatea de supraveghere;

– Asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menţionată la

articolul 36 din Regulamentul UE nr.679/2016, precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune.

–              Elaborează anual un raport al activităţilor DPO;

–              Ca parte a sarcinilor de monitorizare a conformităţii întreprinde următoarele:

>                    colectează informaţii pentru a identifica operaţiunile de prelucrare;

>                    analizeaza şi verifica conformitatea operaţiunilor de prelucrare;

>                    informeaza, consiliaza şi emite recomandări Primarului Municipiului Sacele;

>                    ofera consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei datelor (DPIA) şi să monitorizeze funcţionarea acesteia;

-Să coopereze cu autoritatea de supraveghere şi să-şi asume rolul de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspecte legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă precum şi dacă este cazul consultarea cu privire la orice altă chestiune;

-Să prioritizeze activităţile şi să-şi concentreze eforturile asupra problemelor care prezintă riscuri mai mari pentru protecţia datelor;

-Elaborează inventare şi deţine un registru al operaţiunilor de prelucrare pe baza informaţiilor furnizate de diferitele departamente din cadrul Primăriei Municipiului Sacele responsabile cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

-Orice altă activitate ce derivă din aplicarea Regulamentului UE nr.679/2016 şi

legislaţia specific în vigoare

-Păstrează secretul sau confidenţialitatea în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul uniunii sau dreptul intern;

-Este implicat în mod corespunzător şi în timp util în toate aspectele legate de protecţia datelor cu caracter personal.

Bibliografie

Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Investiţii

 1. a) Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din

OUG 57/2019 privind codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

 1. b) Conditii specifice :

–             studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte ingineresti.

–              fara vechime in specialitatea studiilor

Atributiile postului prevazute in fisa postului sunt după cum urmează:

 • Culegerea de informaţii şi primirea documentelor aprobate care justifică necesitatea şi oportunitatea înscrierii în lista de investiţii a cheltuielilor de capital;
 • Deschiderea finanţării pentru obiectivele prevăzute în programul de investiţii şi urmărirea cheltuirii fondurilor pentru a asigura încadrarea în alocaţiile aprobate;
 • Întocmirea temelor de proiectare pentru obiectivele noi de investiţii, pe baza planurilor urbanistice aprobate, supunerea acestora aprobării ordonatorului de credite;
 • Elaborează caietele de sarcini pentru atribuirea contractelor solicitate cu excepţia celor de lucrări care sunt elaborate de către proiectant;
 • Analiza documentaţiilor tehnico-economice ale investiţiilor publice, întocmirea documentaţiilor pentru avizarea şi aprobarea acestora;
 • Înscrierea în programul de investiţii a cheltuielilor de capital, care întrunesc condiţiile legale pentru a fi înscrise în program, supunerea acestora analizei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
 • Participă la implementarea proiectelor care au obţinut finanţare nerambursabilă internă/externă;
 • Înainte de solicitarea făcută compartimentului licitaţii şi achiziţii se verifică dacă este asigurată sursa de finanţare şi că amplasamentul pe care se doreşte
 • realizarea obiectivului propus este în domeniul public sau privat al municipiului Săcele;
 • Solicită compartimentului licitaţii şi achiziţii publice atribuirea contractelor de produse, servicii şi lucrări;
 • Urmăreşte derularea contractelor repartizate cantitativ, calitativ si valoric;
 • Ţine legătura cu constructorul şi dirigintele de şantier în cadrul comandamentelor săptămânale care privesc lucrările de investiţii urmărite.
 • Verificarea aplicării corecte a clauzelor contractuale;
 • Participă la verificarea calitaţii lucrărilor la principalele faze de execuţie stabilite prin normele tehnice;
 • Organizarea recepţiilor obiectivelor de investiţii, primirea cărţii tehnice a construcţiilor, pentru predarea obiectivelor în exploatare;
 • Face parte din comisiile de recepţie parţială la terminarea lucrărilor si recepţie finală a lucrărilor, coordonate de biroul investiţii;
 • Pregăteşte toate documentele legate de recepţia lucrărilor, emite procese verbale de recepţie parţiale, la terminarea lucrărilor şi finale, verifică şi deblochează garanţia de bună execuţie, emite ordine de începere şi de încetare a lucrărilor pentru contractele în derulare, verifică valabilitatea contractelor;
 • Verificarea pe teren a lucrărilor excecutate de prestatori în vederea avizării situaţiilor de plată;
 • Verificarea aplicării corecte a preţurilor unitare la materiale, conform facturilor de achiziţie de la prestatori;
 • Centralizarea situaţiior de plată, fizic şi valoric, astfel încât să nu se depăşească contractul sau comanda sub care au fost exeutate;
 • Înregistrarea facturilor spre decontare la serviciul Contabilitate;
 • Elaborează răspunsuri in vederea soluţionării in termen legal a corespondenţei repartizate spre rezolvare;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii repartizate de şefii ierarhici.
 • Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară;
 • Participare la seminarii, simpozioane, sesiuni pe teme de interes public comunitar ;
 • Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;
 • Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului;
 • Are datoria să îşi îndeplinească cu profesionalism atribuţiile;
 • Soluţionarea corespondenţei referitoare la obiectivele de investiţii ale

municipiului, aprobate prin programe anuale;

Bibliografie

Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Contabilitate, Financiar Salarizare Buget Ordonantare CFPP

 1. a) Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completarile ulterioare
 2. b) Conditii specifice :

–           studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalenta in stiinte economice

–                vechime in specialitatea studiilor – minimum 7 ani

Atribuţiile postului prevăzute in fisa postului sunt după cum urmează:

– Asigură evidenţa contabilă, sintetică şi analitică a mijloacelor fixe, pe locuri de folosinţă, a obiectelor de inventar în magazii şi în folosinţă, precum şi a materialelor pe gestiuni şi pe feluri de materiale în scopul păstrării integrităţii patrimoniului;

–     Organizează pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor de inventariere privind patrimoniul public şi privat al municipiului;

–     Efectuează valorificarea inventarelor şi face propuneri pentru recuperarea pagubelor constatate, după caz;

–     Face propuneri şi urmărete îndeplinirea măsurilor luate cu privire la casarea sau transmiterea bunurilor întocmind documentele necesare;

–     întocmeşte lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, rapoarte statistice legate de investiţiile derulate;

–     Participa la intocmirea situatiilor financiare lunare si trimestriale;

–     Pentru fiecare angajament legal din care rezultă obligaţii de plată aferente investiţiilor publice, depune la trezorerie proiecte de angajament legale in vederea obtinerii de avize;

–     Intocmeste situaţia angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente;

–     Introduce in programul informatic datele privind creditele de angajament aprobate, creditele de angajament angajate, creditele bugetare si intocmeste rapoarte privind investitiile derulate;

–     Raspunde de rezolvarea corespondentei primite la termenele stabilite;

–     Inlocuieste persoanele desemnate din cadrul serviciului cu activitati similare si nu numai, in perioada cand acestea lipsesc, cu acordul conducatorului institutiei;

–     îndeplineşte orice alte atribuţii repartizate de şefii ierarhici, transmise de conducerea Primăriei municipiului Săcele, precum şi de Consiliul local în scris sau verbal;

–     Inlocuieste persoanele desemnate cu evidenta ALOP pe perioada in care acestea lipsesc din institutie;

–     Urmareste si transmite in programul informatic propunerile de angajare, angajamentele si ordonantarile privind cheltuielile de investitii pe fiecare capitol, subcapitol, paragraph, articol si alineat;

–     Intocmeste si raspunde de elaborarea rapoartelor si proiectelor de hotarari privind aprobarea situatiilor provenite de la RPLP RA Sacele, Servicii Sacelene si entitatile subordonate;

–     Raspunde pentru realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror acte si/ sau documente justificative le-a intocmit

–     Are obligatia de a-si perfectiona cunostintele profesionale, respecta legislatia in vigoare;

–     Pastreaza secretul profesional;

–     Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară;

–     Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;

–     Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului;

Are datoria să îşi îndeplinească cu profesionalism atribuţiile

Bibliografie

Referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Fond Funciar Registrul Agricol, Cadastru

 1. a) Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completarile ulterioare
 2. b) Conditii specifice :

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

– fara vechime in specialitatea studiilor Atribuţiile postului prevăzute in fisa postului sunt după cum urmează – Înregistrează în registrul de evidenţă digital şi analogic corespondenţa repartizată Serviciului Fond Funciar, Registrul Agricol, Cadastru şi Compartimentului Patrimoniu şi ţine evidenţa, repartizată Serviciului;

–     Participă la toate activităţii le organizate de Primarie în domeniul de activitate;

–     întocmeşte adeverinte cu situatia terenurilor(intravilan/extravilan), in conformitate cu legislatia in vigoare;

–     Tine evidenta contractelor de inchiriere a pasunilor alpine pentru pasunat, precum si legatura prin corespondenta cu titularii acestora;

–     Colaboreaza cu celelalte directii si servicii din cadrul Primariei Mun. Săcele;

–     Colaboreaza cu O.C.P.I. Brasov, Institutia Prefectului Brasov, Directia Judeteana Agricola, etc.;

–     Preia, analizeaza, intocmeste si solutioneaza solicitarile cetatenilor privind Legea 17/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

–     Intocmeste Propuneri, Angajamente de plata, Ordonantari si le trimite catre Serviciile competente spre solutionare;

–     Preia facturi, chitante si intocmeste documentele necesare (propunere, angajament, ordonantare), pentru decontarea acestora;

–     Asigura implementarea procedurilor de lucru aferente activitatii pe care o desfasoara;

–     Asigura si raspunde de ducerea la indeplinire a dispozitiilor Primarului;

–     Solutioneaza in termen legal corespondenta repartizata spre rezolvare;

–     Asigura pregatirea documentelor necesare in vederea arhivarii;

–     Pastreaza secretul de serviciu, fiind interzisa scoaterea de documentatie din institutie, publicarea informatiilor digitale sau oferirea acestora persoanelor neautorizate;

–     Indeplineste orice alte atributii repartizate de sefii ierarhici superiori, transmise de conducerea Primariei Municipiului Sacele precum si Consiliul Local, in scris;

–     Participa la cererea sefilor ierarhici superiori la sedintele Consiliului Local;

–     Are datoria sa isi indeplineasca cu profesionalism atributiile.

–     În baza dispozitiei de Primar, îndeplineste si principalele atributii de serviciu ale functionarului public care lipseşte motivat de la serviciu (concediu medical, concediu legal, învoiri, alte situaţii prevăzute de lege).

Concursul constă în următoarele etape:

–               selecţia dosarelor

– proba scrisă se va susţine în data de 17.11.2021 ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele, Str.Piaţa Libertaţii nr.17,

–         interviul stabilit ulterior probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Săcele Str.Piaţa Libertătii nr.17

Durata timpului de muncă este normal, respectiv 8 ore/ 40 ore pe saptămână.

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49, lit. a) – i) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 14.10.2021-02.11.2021 inclusiv, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, din str. Piaţa Libertaţii nr.17 la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Comp. Resurse Umane.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:

 1. a) formularul de înscriere-tip;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator

pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

 1. f) adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 2. g) cazierul judiciar;
 3. h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să atest e calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Bibliografie

NOTĂ:

Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la avizierul instituţiei şi de pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele (condiţiile de participare şi bibliografiile se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele: [email protected]

Afisat in data de 14.10.2021 ora 10.00

mai multe informatii CLICK AICI!

Campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie porneste si la Săcele

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia