Home / Actual / Job la Primăria Săcele – Direcţia tehnică angajează muncitor calificat

Job la Primăria Săcele – Direcţia tehnică angajează muncitor calificat

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante la:

SERVICIUL ADMINISTRATIV – Directia Tehnica din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

 Muncitor  calificat – intretinere tr.I- 1 post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.

b) Condiţii specifice de participare:

 •  Studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat
 •  Vechime  – 5 ani

Examenul/Concursul constă în următoarele etape:

 • selecţia dosarelor;
 • proba practica se va susţine în data 07.08.2017 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • interviul se va susţine în data de 09.08.2017 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Examenul/Concursul  constă în următoarele etape:

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisa se va susţine în data 19.07.2017 la  ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • interviul se va susţine în data de 21.07.2017 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei publice;
 • copia actului de identitate  sau orice alt act care atestă identitatea, porivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 •  copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi,/sau specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar  sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil  cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţă trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • curriculum vitae.

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate.

Dosarele de înscriere se  pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply