Home / Actual / Job de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Investitii, disponibil la Primăria Săcele

Job de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Investitii, disponibil la Primăria Săcele

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiilor publice de executie astfel:

Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Investitii

a) Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din

OUG 57/2019 privind codul administrativ cu  modificarile si completarile ulterioare

b) Conditii specifice :

 • studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte ingineresti.
 • fara vechime in specialitatea studiilor

 Atributiile postului prevazute in fisa postului sunt după cum urmează:

 • Culegerea de informații și primirea documentelor aprobate care justifică necesitatea și oportunitatea înscrierii în lista de investiții a cheltuielilor de capital;
 • Deschiderea finanțării pentru obiectivele prevăzute în programul de investiții și urmărirea cheltuirii fondurilor pentru a asigura încadrarea în alocațiile aprobate;
 • Întocmirea temelor de proiectare pentru obiectivele noi de investiții, pe baza planurilor urbanistice aprobate, supunerea acestora aprobării ordonatorului de credite;
 • Elaborează caietele de sarcini pentru atribuirea contractelor solicitate cu excepția celor de lucrări care sunt elaborate de către proiectant;
 • Analiza documentațiilor tehnico-economice ale investițiilor publice, întocmirea documentațiilor pentru avizarea și aprobarea acestora;
 • Înscrierea în programul de investiții a cheltuielilor de capital, care întrunesc condițiile legale pentru a fi înscrise în program, supunerea acestora analizei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
 • Participă la implementarea proiectelor care au obţinut finanţare nerambursabilă internă/externă;
 • Înainte de solicitarea făcută compartimentului licitații și achiziții se verifică dacă este asigurată sursa de finanțare și că amplasamentul pe care se dorește realizarea obiectivului propus este în domeniul public sau privat al municipiului Săcele;
 • Solicită compartimentului licitații și achiziții publice atribuirea contractelor de produse, servicii și lucrări;
 • Urmăreşte derularea contractelor repartizate cantitativ, calitativ si valoric;
 • Ţine legătura cu constructorul și dirigintele de şantier în cadrul comandamentelor săptămânale care privesc lucrările de investiţii urmărite.
 • Verificarea aplicării corecte a clauzelor contractuale;
 • Participă la verificarea calitaţii lucrărilor la principalele faze de execuţie stabilite prin normele tehnice;
 • Organizarea recepțiilor obiectivelor de investiții, primirea cărții tehnice a construcțiilor, pentru predarea obiectivelor în exploatare;
 • Face parte din comisiile de recepție parțială la terminarea lucrărilor si recepţie finală a lucrărilor, coordonate de biroul investiții;
 • Pregăteşte toate documentele legate de recepţia lucrărilor, emite procese verbale de recepţie parţiale, la terminarea lucrărilor şi finale, verifică şi deblochează garanţia de bună execuţie, emite ordine de începere şi de încetare a lucrărilor pentru contractele în derulare, verifică valabilitatea contractelor;
 • Verificarea pe teren a lucrărilor excecutate de prestatori în vederea avizării situațiilor de plată;
 • Verificarea aplicării corecte a prețurilor unitare la materiale, conform facturilor de achiziție de la prestatori;
 • Centralizarea situațiior de plată, fizic și valoric, astfel încât să nu se depășească contractul sau comanda sub care au fost exeutate;
 • Înregistrarea facturilor spre decontare la serviciul Contabilitate;
 • Elaborează răspunsuri in vederea soluţionării in termen legal a corespondenţei repartizate spre rezolvare;
 •  Indeplineşte orice alte atribuţii repartizate de şefii ierarhici.
 • Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară;
 • Participare  la seminarii, simpozioane, sesiuni pe teme de interes public comunitar ;
 • Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;
 • Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului;
 •  Are datoria să îşi îndeplinească cu profesionalism atribuţiile;
 •  Soluționarea corespondenței referitoare la obiectivele de investiții ale municipiului, aprobate prin programe anuale;

Bibliografie Investiții: 

Concursul constă în următoarele etape:

 –  selecţia dosarelor

 – proba scrisă se va susţine în data de 14.09.2021 ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele, Str. Piaţa Libertaţii nr.17,

  – interviul se va susţine în data de 16.09.2021 ora 12.00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele Str. Piaţa Libertătii nr.17

 Durata timpului de muncă este normal, respectiv 8 ore/ 40 ore pe saptămână.

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49, lit. a) – j) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 11.08.2021-30.08.2021 inclusiv, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, din str. Piaţa Libertaţii nr.17 la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Comp. Resurse Umane.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:
a) formularul de înscriere-tip;
b) curriculum vitae,  modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Concert Unplugged Iris pe Terasă la Fényes, vineri 13 August 2021

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia