Home / Administratie / Consiliul Local Săcele se întruneşte joi (21 mai), de la orele 14:00

Consiliul Local Săcele se întruneşte joi (21 mai), de la orele 14:00

Primarul  Municipiului  Săcele, având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune  convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele, în data de 21.05.2015, ora 14:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2015 o locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia de atribuire a spațiilor de locuit ce se află în patrimoniul Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea, în folosință gratuită, a unei suprafețe de teren de 1 mp în Municipiul Săcele, pentru amplasarea unei stații de protecție catodică pe rețeaua de distribuție gaze, pe durata existenței instalației de protecție catodică – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2015 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în alta localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015 și modificarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe cele două secțiuni în suma de 6.715.029,32 lei aprobat prin HCL nr.1/ 08.01.2015 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației cadastrale de dezlipire a imobilului înscris în CF nr. 105675, sub nr. cad. 105675, în suprafața de 452.467 mp, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele, trecerea în proprietate publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de teren de 4.000 mp identificat sub nr.cadastral 111789,  având destinația de cimitir și atribuirea în folosință gratuită a acesteia către Parohia Ortodoxă Săcele-Gârcini, precum și trecerea în proprietate publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de teren de 1.358 mp identificată cu nr. cadastral 111790 având destinația de drum- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren situat în Municipiul Săcele, Bolnoc nr.105  și întocmirea raportului de evaluare, în vederea vânzării – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Subvenţie privind Serviciile de Transport Public Local de călători dintre R.A.G.C.P.S. Săcele şi Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului anual de execuție bugetară pe  anul 2014 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU;
 11. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului “Bloc Locuințe Sociale” din Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, Bloc 45, precum și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele, a suprafeței de teren de 819 mp, identificată în CF 101449 Săcele, sub nr. cadastral 101449, afectată de construcția Blocului de Locuințe Sociale – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU;
 12. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare către S.C. Compania APA Brașov S.A. – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU;
 13. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a imobilului “Centru de îngrijire de zi pentru copii aflati în situații de risc” – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a două unități locative A.N.L. situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularii contractelor de închiriere – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU;
 15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, a sediului din Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr.111, înscris în CF nr. 100160 Săcele, sub nr. top. 211/1, constructii și teren în suprafața de 4.497 mp, către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele – R.A. – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply