Home / Actual / Consiliul Local al Municipiului Săcele se întrunește în ședință ordinară pe 24 mai, orele 16.00

Consiliul Local al Municipiului Săcele se întrunește în ședință ordinară pe 24 mai, orele 16.00

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 24.05.2018, orele 16,00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 64 din 28.11.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de organizare și funcționare al sistemului de parcare din Municipiul Săcele și a Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reședință din Municipiului Săcele” – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii –cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru terenul agricol nelucrat timp de doi ani consecutivi și a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal din  Municipiul Săcele care sunt premianţi la finele anului şcolar 2017 – 2018 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare din fondul  forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele, a  suprafeței de 0,3457 ha , terenuri forestiere amplasate în U.P. VIII Gârcin, în scopul executării obiectivului ,,Realizarea Magistralei Naționale Interurbane Subterane  Intercity din Brașov, tronsonul Municipiului Brașov- Jud. Prahova” iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al  Municipiului Săcele a terenului în suprafață de 2255 mp, situat în Municipiul Săcele, str. General Ion Dragalina nr. 78, identificat în CF 114465 Săcele , nr. topopografic 1431,1432 și în CF 3558 Săcele , nr. topografic 1429, 1430 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notării în evidențele de Carte Funciara a sintagmei ,, Depozit gunoi menajer conform P.U.G.nr.36060/2000 al Municipiului Săcele “ pentru imobilul înscris în CF 104041 Săcele, sub nr.top 104041 în suprafață de 39936 mp  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public  al  Municipiului Săcele,  a imobilului situat în Municipiul Săcele, str. Mihai Eminescu nr. 6 , identificat în CF 113715 Săcele , nr. topografic  442,443  în suprafață de 2751 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2018, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018 și pentru modificarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției 1 din Anexa la HCL nr. 42/22.02.2018 privind actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr. 2, 82, 83 din Anexa la Hotărârea de Consiliul Local nr. 98 din 25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind mandatarea Administratorului S.C. Servicii Săcelene S.R.L. pentru a semna la  Oficiul Registrului Comerțului Brașov actele privind majorarea capitalului social al societății- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării  temporare din fondul  forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele, a  suprafeței de 0,1414  ha , terenuri forestiere amplasate în U.P. III Piatra Mare , în scopul realizării obiectivului ,,Reglementare traseu LEA 110 KV  Dârste –Predeal circuit comun cu LEA Dârste Azuga Sinaia (în panourile 41-42,42-45,45-46 ) cu  imobilul existent în deschiderea dintre stâlpii nr. 42-43”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru prestări de servicii de exploatare forestieră a arborilor care pun în pericol viața oamenilor și siguranța bunurilor acestora – iniţiatori consilieri locali;
 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare și Reabilitare strada Lungă”- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare și reabilitare strada Nicolae Pană” – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţă ANL din Cartier Ştefan cel Mare între blocul 19 şi 20 iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2018 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională  în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 18. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public  al  Municipiului Săcele,  a imobilului situat în Municipiul Săcele, str. Viitorului nr. 7- Școala gimnazială nr. 4 ,, Frații Popeea –   în suprafață de 5927 mp  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 19. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli  și  a Programului de investiții pe anul 2018 al RPLP Săcele R.A. iniţiatori consilieri locali;

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia