Home / Actual / Concurs compartiment transport public–direcţia tehnică la Primăria Săcele

Concurs compartiment transport public–direcţia tehnică la Primăria Săcele

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante la:

Compartiment Transport Public–DIRECTIA TEHNICA din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Inspector  tr. IA– 1 post:

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014;

b) Condiţii specifice :

– studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalente in domeniul tehnic

– 5 ani vechime in specialitatea studiilor absolvite

Examenul/Concursul  constă în următoarele etape:

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisa se va susţine în data 11.10.2017 la  ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • interviul se va susţine în data de 13.10.2017 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei publice;

– copia actului de identitate  sau orice alt act care atestă identitatea, porivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

– copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi,/sau specialitatea studiilor;

– cazierul judiciar  sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil  cu funcţia pentru care candidează;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţă trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

-curriculum vitae si dosar plic.

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate.

Dosarele  de înscriere se  pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

Bibliografie:

 1. Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
 • I – Contractul individual de munca
 • II – Executarea contractului individual de munca
 • III – Modificarea contractului individual de munca
 • IV- Raspunderea disciplinara
 1. Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 92/2007 republicata cu modificarile si completarile ulterioare a serviciilor de transport public local;
 3. Ordonanţă nr. 27 din 31 august 2011 -privind transporturile rutiere, republicata cu  modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr. 51/2006 republicata a serviciilor comunitare de utilitati publice.

Ciprian Sterpu, consilier local PNL: “La anul vom introduce şi clasa pregătitoare în programul Primul Ghiozdan”

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply