Home / Actual / Job de gestionar la Compartimentul Coordonare Unități de Învățământ, Biblioteca și Spital

Job de gestionar la Compartimentul Coordonare Unități de Învățământ, Biblioteca și Spital

Citeste si despre ce vedetă a fost suprinsă plăcut de un săcelean

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, după cum urmează:

COMPARTIMENTUL COORDONARE UNITĂŢI DE ÎNVĂTĂMĂNT, BIBLIOTECA, SPITAL GESTIONAR – 1 POST

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplineasca condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

b) Condiţii specifice de participare :

– Studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat

– Vechime în specialitatea studiilor – 5 ani

– Cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu

– Abilități de comunicare

Se apropie o editie aniversară a Zilelor Sfantul Mihai

Examenul/Concursul constă în următoarele etape :

-selecţia dosarelor

-proba scrisă se va sustine în data 10.10.2016 la ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele,

-interviul se va sustine în data de 12.10.2016 la ora 12,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la Compartimentul Resurse Umane.

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarelor de înscriere şi bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, avizierul instituţiei şi site-ul Primăriei Municipiului Săcele Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la Compartimentul Resurse Umane.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

– b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

– d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

– e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

– f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

– g) curriculum vitae;

– h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

– (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

– (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarelor de înscriere şi bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

Afisat la sediul Autorității în data de 16.09.2016, ora 11.00

 

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply