Home / Actual / Job-uri disponibile la CENTRUL MULTICULTURAL ŞI EDUCAŢIONAL Săcele

Job-uri disponibile la CENTRUL MULTICULTURAL ŞI EDUCAŢIONAL Săcele

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcţiilor contractuale de execuţie vacante la:

CENTRUL MULTICULTURAL ŞI EDUCAŢIONAL din cadrul aparatului de specialitate al primarului

1) Muncitor calificat – instalator – 1 post
a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.
b) Condiţii specifice :
– studii medii absolvite cu diploma de bacalureat,sau studii generale, sau scoala profesională;
– curs de calificare profesională pentru meseria de instalator tehnico-sanitare şi gaze;
– vechime în activitate minim 1 an;
Sunt exceptaţi de la obligaţia prezentării certificatului de calificare profesională persoanele care fac dovada vechimii în activitate de minim 1 an.

2) Muncitor necalificat – îngrijitor – 2 posturi
a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.
b) Condiţii specifice :
– studii generale sau medii

3) Agent de paza – 1 post
a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.
b) Condiţii specifice :
– studii medii absolvite cu diploma de bacalureat, sau studii generale, sau scoala profesională;
– atestat profesional conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
– vechime în activitate minim 1 an;
– abilităţi de comunicare

Examenul/Concursul constă în următoarele etape:
– selecţia dosarelor;
– proba scrisă pentru funcţia contractuală de „Agent Paza” se va susţine în data 12.12.2016 la oră
10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
– proba practică pentru funcţia contractuală de „Personal întreţinere şi pentru funcţia contactuala de
„muncitor necalificat – îngrijitor” se va susţine în data 13.12.2016 la ora 10:00 la sediul Primăriei
Municipiului Săcele
– interviul se va susţine în data de 14.12.2016 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor
prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
– copia actului de identitate sau orice alt act care atestă identitatea, porivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
– copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă şi,/sau specialitatea studiilor;
– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţă
trebuie să conţină în clar, numărul, dată, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii.
-curriculum vitae.
Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru
conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate.
Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la secretariatul
comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.
Relaţii suplimentare cu privire la bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse
Umane.
Afişat în data de 16.11.2016

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply