Home / Administratie / Alte job-uri deschise la Primaria Sacele

Alte job-uri deschise la Primaria Sacele

 stema 1Primaria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, dupa cum urmează :

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ACTIVITATI  TINERET – 2 POSTURI

  PSIHOLOG   – 1 POST

 a) Conditii specifice de participare :

– Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;

–  Aviz de exercitare a profesiei de psiholog;

– Abilități de comunicare și experiență în lucru cu copii, tinerii

– Vechime in specialitatea studiilor –  5 ani

– Cunostinte operare pe calculator, nivel mediu

– Abilități de comunicare

  ASISTENT SOCIAL  – 1 POST

 a)  Conditii specifice  de participare:

–  Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;

–  Aviz de exercitare a profesiei de asistent social;

– Abilități de comunicare și experiență în lucru cu copii

– Vechime in specialitatea studiilor –  5 ani

– Cunostinte operare pe calculator, nivel mediu

  COMPARTIMENTUL   MONITORIZARE ACTIVITATI ROMI  -1 POST

REFERENT – 1 POST

    a) Conditii specifice de participare :

– Studii medii,  absolvite cu diploma de bacalaureat

– Vechime in specialitatea studiilor –  5 ani

– Cunostinte operare pe calculator, nivel mediu

– Abilități de comunicare

Examenul/Concursul  consta in urmatoarele etape :

– selectia dosarelor

– proba  scrisa se va sustine in data 02.07.2014 la  ora 10:00 la sediul Primariei Municipiului Sacele;

– interviul se va sustine in data de 04.07.2014 la ora 12:00 la sediul Primariei Municipiului Sacele ;

 CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevazute de art.3 din Hotararea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, respectiv :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotararea nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,  pentru inscrierea la examen/concurs candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.- cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice

Dosarele de inscriere se pot depune in termenm de 20 de zile lucratoare de la publicarea anuntului,  la Compartimentul Resurse Umane. Relatii suplimentare privind continutul dosarelor de inscriere si bibliografia stabilita pentru concurs se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane, avizierul institutiei si site-ul Primariei Municipiului Sacele.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply