Home / Actual / Apare funcţia de “administrator public” şi la Săcele

Apare funcţia de “administrator public” şi la Săcele

Consilierii locali saceleni au aprobat criteriile, procedura si atributiile specifice în baza cărora primarul Municipiului Sacele numeste si eliberează din funcţia de administrator public.

Administratorul public reprezintă o funcţie specifică administraţiei publice locale.

Scopul introducerii funcţiei de administrator public este acela de a profesionaliza administraţia locală prin îmbunătăţirea şi fluidizarea sistemului de furnizare a serviciilor către cetăţeni, de a gestiona un proces continuu de situaţii în vederea satisfacerii interesului public al unei anumite comunităţi.

In vederea ocuparii functiei de “administrator public” la nivel de Primăria Municipiului Săcele, in ceea ce priveste criteriile generale, trebuiesc avute in vedere urmatoarele:

‒ are cetăţenia română și domiciliul în România,

 ‒ cunoaște limba română, scris si vorbit;

‒ are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

‒ are capacitate deplină de exerciţiu;

 ‒ are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

 ‒ nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea,

 – nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani dovedit, daca este cazul, cu copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă;

– nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

In ceea ce priveste criteriile specifice, relevante in vederea ocuparii functiei de administrator public sunt:

‒ studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic, economic, juridic sau administrativ;

 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 5 ani;

 experiență în funcții de conducere minim 3 ani;

‒ abilităţi, calităţi si aptitudini:

 • organizare şi coordonare;
 • analiză şi sinteză;
 • control şi identificare a deficienţelor;
 • planificare şi acţiune strategică;
 • rezolvarea eficientă a problemelor;
 • comunicare eficace oral şi în scris;
 • lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia;
 • bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul general;
 • bune abilităţi în gestionarea resurselor umane;
 • capacitate de consiliere şi îndrumare;
 • abilităţi de mediere şi negociere;
 • gestionarea eficientă a resurselor alocate;
 • îndeplinirea obiectivelor.

La nivelul comunităţilor locale, administratorul public creează cadrul adecvat identificării problemelor şi propunerii de soluţii pentru remedierea acestora prin elaborarea şi implementarea unor planuri de acţiuni locale

Atribuţiile specifice ale administratorului public sunt:

a) coordonează serviciile publice locale prin intermediul aparatului de specialitate şi/ sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică, potrivit delegării de atribuţii;

b) propune soluţii pentru îmbunătăţirea funcţionării aparatului de specialitate al Primariei Municipiului Sacele;

c) urmăreşte rezolvarea, de către structurile din cadrul aparatului de specialitate, a sarcinilor rezultate din corespondenţa repartizată;

d) face propuneri referitoare la asigurarea şi managementul resurselor financiare, tehnice şi/ sau materiale ale Primariei Municipiului Sacele;

e) propune planuri de acţiune pentru implementarea strategiilor Primariei Municipiului Sacele şi urmăreşte realizarea acestora;

f) poate exercita atribuţii de coordonare  şi  monitorizare a proiectelor Primariei Municipiului Sacele cu finanţare din fonduri nerambursabile de la bugetul local, de la bugetul de stat sau din alte surse;

g) poate exercita, prin delegare, atribuţiile de ordonator principal de credite;

h) poate exercita atribuţii ale Primarului Municipiului Săcele, prin delegare, în absenţa acestuia din instituţie;

i) alte atributii relevante postului, incredintare de Primarul Municipiului Sacele, prin act administrativ.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply