Home / Actual / 11 joburi disponibile la Spitalul Municipal Săcele

11 joburi disponibile la Spitalul Municipal Săcele

Spitalul Municipal Sacele, cu sediul în Sacele Str.Oituz Nr.54, cod fiscal 4317665, anunta
organizarea concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de medici, cu respectarea prevederilor OMS nr. 869/2015, dupa cum urmeaza:

Conditii de desfasurare:
Dosarele de concurs se vor depune in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea
anuntului in Viata medicala – termen limita 11.06.2021 la sediul Spitalului – Municipiul Sacele, Str. Oituz nr.54, Judetul Brasov, Tel: 0724 078 538.

Concursul se va desfasura intre 31 si 90 de zile de la publicarea in Viata Medicala, la sediul
din Municipiul Sacele, Str. Oituz nr.54 si va consta din urmatoarele probe:
– analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (C);
– proba scrisă (A); data si ora se vor afisa la sediul institutiei dupa aparitia in ziarul Viata medicala;
– proba clinică sau practică (B): data si ora se vor afisa la sediul institutiei dupa aparitia in ziarul Viata Medicala.

Conditii generale de participare
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţeimedicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Acte necesare pentru dosarul de concurs
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de medic, şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) dinLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ori la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs – taxa 150 lei;
i) curriculum vitae semnat de catre candidat;
j) copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Copiile de pe actele mentionate se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul, sau copii legalizate.

Bibliografia de concurs si relatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei – Tel/fax:
0368005356 ( tematica de medic specialist/medic primar – existenta pe site-ul Ministerului Sanatatii -www.ms.ro sectiunea concursuri).

sursa newsbv.ro

(VIDEO) Despre blocurile construite fără PUZ și fără PUD la Săcele: ”Nu avem nici o îndoială că acest caz va intra în atenția organelor abilitate”

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia