Home / Actual / Zoo Brașov face angajări. Iată posturile disponibile!

Zoo Brașov face angajări. Iată posturile disponibile!

Grădina Zoologică Brașov organizează la data de 01.09.2017, concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, după cum urmează: (pentru o perioadă de minim un an ):

1 post economist grad profesional II, studii superioare, licenţiat în ştiinţe economice, vechime minim 1 an în specialitatea studiilor absolvite, cunostinte operare PC, limba engleza nivel mediu.
1 post inspector de specialitate grad profesional II, licenţiat în ştiinţe economice, vechime minim 1 an, cunostinte operare PC, limba engleza nivel mediu.

Proba scrisă va avea loc pe data de 01.09.2017 ora 10,00. Data și ora probei practice și a interviului vor fi anunțate după proba scrisă.

Dosarele se depun până în data de 24.08.2017, la sediul instituţiei, str. Brazilor, nr.1, Braşov. Relaţii suplimentare la telefon 0268/337787.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografie pentru postul de economist (inspector de specialitate), gr. II:

1. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare

2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completările ulterioare

3. Ordinul nr. 2.021 din 17 decembrie 2013 (*actualizat*) pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

4. Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare

5. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completările ulterioare;

6. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

7. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile

8. Legea nr. 215/ 2001 – privind administraţia publică locală

9. Legea nr. 477/ 2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

10. Legea nr. 191/2002 a gradinilor zoologice si acvariilor publice

Bibliografie pentru postul de inspector de specialitate, gr. II:

1. Legea nr. 191/2002 a gradinilor zoologice si acvariilor publice;
2. Ordinul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (Anexa V);

3. Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii (republicata)

4. Legea nr. 215/ 2001 – privind administraţia publică locală
5. Legea nr. 477/ 2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

6. Hotararea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

7. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

8. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply