Home / Actual / Spitalul Municipal Săcele organizează concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist Otorinolaringologie

Spitalul Municipal Săcele organizează concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist Otorinolaringologie

Spitalul Municipal Săcele organizează concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist Otorinolaringologie la Spitalizare de zi specialități chirurgicale, normă întreagă cu durata timpului de lucru de 7h/zi, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

În vederea înscrierii pentru concurs, candidatul va depune la Spitalul Municipal Săcele, din str. Oituz nr. 54, municipiul Săcele, județ Brașov, compartiment Resurse umane, un dosar cuprinzând următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa 2 la H.G. nr. 1.336/2022;
 2. b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist pentru medici; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 3. c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 4. d) dovada/înscrisul, din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Acest document este valabil 3 luni şi se depune la dosar în termen de valabilitate
 5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa 3 la ordin ;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; acest document este valabil 3 luni şi se depune la dosar în termen de valabilitate; documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
 7. g) certificatul de integritate comportamentală, din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii. Documentele de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 9. i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 10. j) curriculum vitae, model comun european;
 11. k) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 12. l) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane al unității sanitare în intervalul prevăzut în calendarul de concurs. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0724 078 538.

Desfăşurarea concursului/examenului de angajare constă în etapele cuprinse între prima zi de depunere a dosarelor candidaţilor şi data afişării rezultatelor finale ale concursului.

Concursul se susţine în faţa comisiilor de concurs.

Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale se face prin concurs sau examen la care poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții generale:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc pe baza fişei postului, conform statului de funcţii.

TEMATICA pentru concursul de ocupare de post specialitatea OTORINOLARINGOLOGIE

 1. PROBA SCRISĂ
 2. Anatomia, fiziologia și fiziopatologia rino-sinusală.
 3. Metode de explorare rino-sinusală.
 4. Traumatismele naso-sinuso-faciale.
 5. Rinitele acute și cronice (inclusiv rinitele nonalergice: NARES, NANIPER, hormonală, medicamentoasă, ocupaţională).
 6. Sinuzitele acute și cronice, specifice și nespecifice.
 7. Complicațiile sinuzitelor.
 8. Alergie rino-sinusală.
 9. Tumorile benigne ale feței, nasului și sinusurilor.
 10. Tumorile maligne ale feței, nasului și sinusurilor.
 11. Sindromul de apnee obstructivă în somn (diagnostic, etiopatogenie, tratament).
 12. Algiile cranio-cervico-faciale.
 13. Manifestări ale bolilor sistemice la nivelul nasului (granulomatoza Wegener, sarcoidoza, boli vasculare, boli hematologice).
 14. Anatomia, fiziologia şi fiziopatologia faringelui.
 15. Metode de explorare a cavităţii bucale şi a faringelui.
 16. Faringite acute și cronice, specifice și nespecifice.
 17. Manifestări ale bolilor sistemice la nivelul faringelui: granulomatoza Wegener, sarcoidoza, boli hematologice.
 18. Tumorile benigne ale faringelui.
 19. Tumorile maligne ale faringelui.
 20. Tumorile parafaringiene.
 21. Tulburările senzitive şi motorii ale faringelui. Tulburările deglutiției.
 22. Patologia inflamatorie a glandelor salivare.
 23. Patologia tumorală a glandelor salivare.
 24. Patologia inflamatorie şi tumorală a cavităţii bucale.
 25. Anatomia şi fiziologia laringelui.
 26. Metode de explorare laringiană.
 27. Laringitele acute şi cronice, specifice și nespecifice.
 28. Insuficienţa respiratorie acută de cauză laringiană.
 29. Tumorile benigne laringiene.
 30. Tumorile maligne laringiene.
 31. Traumatismele laringiene și laringo-traheale.
 32. Sindroamele paralitice laringiene și asociate.
 33. Stenozele laringiene şi laringo-traheale.
 34. Clasificarea, evaluarea și tratamentul tulburărilor vocii (elemente de foniatrie și fonochirurgie).
 35. Anatomia chirurgicală a gâtului.
 36. Diagnosticul și tratamentul tumefacțiilor cervicale
 37. Patologia vasculară a capului și gâtului
 38. Afecţiunile inflamatorii ale glandei tiroide
 39. Tumorile glandei tiroide
 40. Traumatismele părților moi cervicale
 41. Metode de explorare traheo-bronșică
 42. Corpii străini traheali și bronșici
 43. Patologie tumorală traheală
 44. Metode de explorare esofagiană
 45. Corpii străini faringieni și esofagieni
 46. Esofagita postcaustică
 47. Patologia tumorală esofagiană
 48. Anatomia, fiziologia şi fiziopatologia urechii
 49. Metode de explorare a urechii
 50. Afecţiunile urechii externe
 51. Disfuncția tubară – otita seroasă
 52. Otita medie acută
 53. Otomastoidita acută
 54. Mastoidita acută a nou-născutului și copilului
 55. Otitele medii cronice
 56. Otomastoidita cronică
 57. Infecţii specifice ale urechii
 58. Complicaţiile supuraţiilor urechii medii
 59. Otoscleroza
 60. Surditatea brusc instalată
 61. Trauma sonoră. Surditatea profesională. Prezbiacuzia. Ototoxicitatea.
 62. Sindroamele vestibulare periferice (Meniere, neuronită vestibulară, VPPB)
 63. Paralizia facială periferică
 64. Tumorile urechii externe şi ale urechii medii
 65. Glomusul de jugulară
 66. Schwannomul de vestibular
 67. Copilul hipoacuzic – diagnostic, posibilităţi de recuperare.
 68. Metode de reabilitare auditivă. Principiile și indicațiile protezării auditive.
 69. Metode de reabilitare vestibulară. Principiile și indicațiile reeducării vestibulare.
 70. Implantul cohlear (Principii și indicaţii ale implantului cohlear; protocol de evaluare preoperatorie a candidaţilor la implantare cohleară; tipuri de dispozitive protetice, incidente, accidente și comunicaţii în chirurgia implantului cohlear).
 71. Traumatismele urechii și ale osului temporal.
 72. Manifestări ale infecției HIV în ORL.
 73. Malformații în ORL — diagnostic precoce și posibilități terapeutice.
 74. Patologia chirurgicală a bazei craniului, orbitei, căilor lacrimale și spațiilor profunde.
 75. Patologia pediatrică otorinolaringologică.
 76. PROBA PRACTICĂ
 77. Rezecţia septului nazal
 78. Chirurgia cornetelor nazale
 79. Chirurgia sinuzitei maxilare (include tehnici chirurgicale endoscopice)
 80. Chirurgia sinuzitei etmoidale (include tehnici chirurgicale endoscopice)
 81. Chirurgia sinuzitei frontale (include tehnici chirurgicale endoscopice)
 82. Amigdalectomia
 83. Adenoidectomia
 84. Micro-laringoscopia suspendată (include tehnici chirurgicale cu instrumente reci și LASER-CO2 asistată)
 85. Traheo-bronhoscopia
 86. Esofagoscopia
 87. Ligatura venei jugulare interne
 88. Ligatura arterei carotide primitive
 89. Ligatura arterei carotide externe
 90. Ligatura arterei linguale
 91. Ligatura arterei faciale
 92. Ligatura arterei temporale superficiale
 93. Traheotomia
 94. Laringectomia totală
 95. Disecția ganglionară cervicală selectivă
 96. Montare aerator transtimpanal
 97. Mastoidectomia corticală (antro-mastoidectomia)
 98. Mastoidectomia radicală (tehnică deschisă „canal wall-down”)
 99. Descoperirea facialului în porţiunea a treia
 100. Fibroscopia diagnostică și intervențională în patologia ORL (indicații, dispozitive, incidente, complicații).

BIBLIOGRAFIE

 1. Anniko M, Bernal-Sprekelsen M., Bonkowiky V., Bradley P., lnrato S. EUROPEAN MANUAL OF MEDICINE—OTORHINOLARYNGOLOGY HEAD AND NECK SURGERY. Ed. Sprineer. 2010.
 2. Ataman T. Examinarea Oto-Rino-Laringologică. Ed. Tehnică, București, 2003.
 3. Ataman T. Otologie, Ed. Tehnică, București 2002.
 4. Behrbohm H. Kaschke O., Nawka T. Swift A. EAR, NOSE AND THROAT DISEASES WITH HEAD AND NECK SURGERY. 3rd Edition. Ed. Thieme 2009.
 5. Bogdan C.l. Foniatrie clinică – vocea. Ed. Viața Medicală Românească 2001 .
 6. Călărașu R, Tătulescu D. Laserul cU CO2 în micrOChirurgia laringiană. Ed. Militară, București 2003.
 7. Ciuchi V. Patologia inflamatorie cronică a urechii medii. Sechele postotitice.Ed. Medicală 2004.
 8. Ciuchi V., Mocanu C., Predescu C., Romanițan C. – Otorinolaringologie, Ed. Sylvi, București 2000
 9. Cobzeanu M. D. Compendiu de patologie oto-rino-laringologică și chirurgie cervico- facială. Ed. Junimea, lași — 2009.
 10. Cohen J.I., Clayman G.L. Atlas of head and neck surgery.Saunders, 2012.
 11. Corbridge R., Steventon N. OKford Handbook of ENT and Head and Neck Surgery.Second Edition. Oxford University Press, 2010.
 12. Cosgarea M., Maniu A. Otoscleroza de la A la Z. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca 2011.
 13. Encyclopedie Medico-Chirurgicale, Oto-Rhino-Laryngologie. 6 vol, Ed. Elsevier, 2014.
 14. Flint P.W., Haughev B. H., Lund V. J., Niparko J. K., Richardson M. A., Robbins K. T.  Thomas J. R. CUMMINGS-OTOLARYNGOLOGY HEAD AND NECK SURGERY. Fifth Edition. Ed. Mosby —  Elsevier 2010.
 15. Gârbea S., Dimitriu A., Firică D. Chirurgie ORL, Ed. Didactică și pedagogică, București 1983.
 16. Hildmann H., Sudhoff H. Middle Ear Surgery, Ed. Springer 2006.
 17. Mureșan R, Chirilă M. Reabilitarea și igiena vocii. Alma Mater, 2010.
 18. Naumann H. H, Helms J., Herberhold C., Jahrsdoerfer R.A., Kastenbauer E.R., Panje W. R., Tardy Jr M. E. Head and Neck Surgery, 3 volumes. Second completely revised edition. Ed. Thieme, 1996.
 19. Oswal V., Remacle M., Jovanvic S., Zeitels S.M., Krespi J.P., Hopper C. Principles and Practice of Lasers in Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, Kugler Publications, 2014.
 20. Pascu A. Audiometrie. Ed. Univesitară ”Carol Davila”, București 2000.
 21. Passali D., Kern E., Bellussi L., Sarafoleanu C., Popescu F. D. Rhinosinusal inflamation and infections: modern thinking and current treatment. Ed. Academiei Romane, 2013.
 22. Popescu C.R., Anghel I, Berteșteanu SVG.Tehnici ehirurgicale ORL, în „Caiete de Tehnici Chirurgicale”, vol 5, sub redacția N. Angelescu, F. Popa. Ed. Medicală, București 2011.
 23. Probst R„ Grevers G., Iro H. Basic Otorhinolaryngology. Thieme, 2006.
 24. Rosen C.A., Simpson C. B. Operative Techniques in Laryngology. Ed. Springer, 2005.
 25. Sarafoleanu C.- coordonator. OTORINOLARINGOLOGIE Sl CHIRURGIE CERVICOFACIALA, în „Tratat de chirurgie”, sub redacția Irinel Popeseu, Constantin Ciuce vol. 1 Ed. Aeademiei Române 2012.
 26. Sarafoleanu D. Explorarea paraclinica si functionala in otorinolaringologie Vol I Ed. Didactică și Pedagogică, București 1999, Vol II Ed. Albatros, Bueuresti 2000
 27. Shah J, Patel S, Singh B. Head and Nech Surgery and Oncology, 4th Edition., Ed. Mosby -Elsevier 2012.
 28. Simmen D., Jones N. Manual of Endoscopic Sinus Surgery and its Extended Applications. Ed. Thieme, 2005.
 29. Som P.M., Curtin H.D. Head and neck imaging. 5th edition. Mosby, 2011.
 30. Steiner W., Ambrosch P. Endoscopic Laser Surgery of the Upper Aerodigestive Tract. Ed. Thieme, 2000.
 31. Theissing J., Rettinger G., Werner J. ENT-HEAD AND NECK SURGERY: ESSENTIAL PROCEDURES. Ed. Thienie 2011.
 32. Tos M. Manual of Middle Ear Surgery, 2nd Edition, Ed. Thieme, 2006.
 33. Zainea V. Chirurgia și îngrijirea traheostomelor. Editura Etna, 2005.
 34. Zenner H.P. Terapia practică a afectiunilor oto-rino-laringologice Ed, PIM, lași 2002.
 35. Warner G., Biir;;eSs A. Patel S., Martinez-Devesa P., Corbridge R. OTOLARYNGOLOGY AND HEAD AND NECK SURGERY. OXFORD University Press, 2009.

NOTĂ: Titlurile bolduite si subliniate reprezintă nucleul bibliografic minim obligatoriu (1, 4, 14, 25, 26, 27, 31, 32, 35 ).

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

28.04.2023 ora 900 – 12.05.2023 ora 1500 termen limită depunere dosare pentru înscriere la concurs
15.05.2023 ora 15 selecţia dosarelor pentru înscriere (A) pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, a condiţiilor de studii şi de vechime şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)
16.05.2023 ora 15 depunerea contestațiilor asupra rezultatului verificării dosarelor
17.05.2023 ora 15 afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, cu punctajul obținut (la proba D)
12.06.2023 ora 10 proba scrisă (proba B)
12.06.2023 ora 15 corectarea lucrărilor și afișarea rezultatelor la proba scrisă, cu punctajul obținut
13.06.2023 ora 15 depunerea contestațiilor asupra rezultatului probei scrise
14.06.2023 ora 15 afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, cu punctajul obținut (proba B)
15.06.2023 ora 10 proba practică (proba C)
15.06.2023 ora 15 afișarea rezultatului probei practice, cu punctajul obținut
16.06.2023 ora 15 depunerea contestațiilor asupra rezultatului probei practice
19.06.2023 ora 15 afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, cu punctajul obținut (proba C)
19.06.2023 ora 15 afişarea rezultatelor finale ale concursului.

Notă: rezultatele probelor de concurs și rezultatele finale vor avea menţiunea “admis” sau “respins”.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la proba practică. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi departajaţi pe baza punctajului obţinut la proba suplimentară de departajare (proba D).

Concursul se va desfășura la Spitalul Municipal Săcele, str. Oituz nr. 54, municipiul Săcele, jud. Brașov.

Informații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, la telefon 0724 078 538 în intervalul orar 9-15, prin e-mail [email protected] sau pe website-ul spitalului www.spitalulmunicipalsacele.ro

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia