Home / Actual / Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA angajează un asistent medical generalist si două posturi îngrijitor

Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA angajează un asistent medical generalist si două posturi îngrijitor

Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA a publicat anunţurile privind organizarea, la sediul Consiliului Judeţean Braşov, a două concursuri de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi:

1. Un post vacant de asistent medical generalist, la Compartimentul Cabinet Medical

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): Medicină, specializare: Asistență medicală generală, sau studii postliceale sanitare, absolvite cu diplomă, în specialitatea asistență medicală medicină generală;
 • certificat de membru OAMGMAMR avizat și valabil la data concursului;
 • asigurare de răspundere civilă profesională specifică personalului medical (malpraxis) în termen de valabilitate;
 • certificat tip A5 privind starea sănătății;
 • cunoștințe de limba engleză de nivel mediu;
 • cunoștințe operare PC: Word, Excel etc;
 • vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă;
 • disponibilitate pentru program de lucru inegal;
 • să aibă însușiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, să aibă calități psihice necesare (spirit de observație, capacitate de comunicare etc.);
 • respect pentru autoritate și ierarhie.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • formular de înscriere la concurs adresat directorului general al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA, conform modelului;
 • fișa candidatului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • certificat de membru OAMGMAMR avizat și valabil la data concursului;
 • asigurare de răspundere civilă profesională specifică personalului medical (malpraxis) în termen de valabilitate;
 • certificat tip A5 privind starea sănătății;
 • curriculum vitae, model comun european.

2. Două posturi vacante de îngrijitor, la Serviciul Asistență Managerială, Compartimentul Secretariat, Relații Publice, Registratură, Arhivă, Administrativ

Condiţii specifice:

 • studii generale sau studii medii;
 • vechime în muncă de minimum 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă;
 • să aibă însușiri de personalitate seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, să aibă calități psihice necesare (spirit de observație, capacitate de comunicare etc.);
 • respect pentru autoritate și ierarhie.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • formular de înscriere la concurs, adresată directorului general al Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav R.A, conform modelului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă, şi sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • curriculum vitae, model comun european.

Toți candidații au obligația de a semna și de a anexa la formularul de înscriere la concurs – Fișa candidatului – informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prezentă ca anexă la anunțurile de concurs, conform modelului.

Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise.

În cazul în care candidatul / candidata a avut rezidența în alte state în ultimii 5 ani, trebuie să prezinte cazier judiciar din toate statele de rezidență din precedenții 5 ani.

Copiile după documentele solicitate se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Concursurile se va desfăşura în 3 etape succesive:

– selecţia dosarelor de înscriere;

– proba scrisă (test grilă = 100 de puncte), probă la care vor participa numai candidații admiși la proba anterioară;

– interviul (100 de puncte), probă la care vor participa numai candidații admiși la proba anterioară.

Sunt declarați admiși la proba scrisă, respectiv, la interviu, candidații care au obținut minimum 50 puncte din cele 100. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu. Stabilirea candidaților care urmează să ocupe posturile vacante scoase la concurs se face în ordinea descrescătoare a notei obținute.

De asemenea, pentru ca un candidat admis la concurs să poată fi angajat, el trebuie să întrunească, cumulativ, următoarele condiții obligatorii:

– să dețină certificat de cazier judiciar fără înscrisuri;

– să obțină diagnosticul APT de muncă în urma controlului medical efectuat anterior încheierii Contractului Individual de Muncă;

– să treacă cu succes de verificarea standard și de verificarea aprofundată a antecedentelor.

Pentru candidatii declaraţi „Admis” se vor încheia contracte individuale de muncă, pe perioadă determinată, pe o perioadă de 3 luni, perioadă în care se verifică antecedentele. Persoanelor recrutate li se vor încheia contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, conform legislaţiei în vigoare, doar dacă au trecut cu succes prin verificarea aprofundată a antecedentelor şi au obţinut avizul favorabil.

În cazul în care unul dintre candidații care au promovat etapele anterioare nu trece de proba de verificare a antecedentelor, nu va fi recrutat, urmând ca la această probă să fie nominalizat următorul candidat, în ordinea descrescătoare a notei finale obținute.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

– depunerea dosarelor: 31.05.2023 – 15.06.2023, ora 16:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM,IT&C, cam. 313 etajul III, Consiliul Judeţean Braşov;

– selecţia dosarelor: 16.06.2023-19.06.2023;

– afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;

– termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– proba scrisă: 26.06.2023, ora 11:00;

– afişarea rezultatelor la proba scrisă: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

– termenul de depunere a contestaţiilor în proba scrisă: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

– afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

– termenul de depunere a contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– afişarea rezultatelor finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

În vederea participării la concursuri, candidaţii depun dosarul de concurs începând cu data de 31.05.2023 până în data de 15.06.2023 ora 16:00, la sediul Consiliului Judeţean Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, la secretarul comisiei de concurs, Belu Gabriela, inspector de specialitate resurse umane, Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C din cadrul RA „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, camera 313, etajul III, tel. 0268/410777 int. 130, de luni până joi între orele 8:00–16:00 și vineri între orele 8:00-13:00, email: [email protected]

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia